National Institute Of Materials Physics - Romania

Cariere

Anunt: 18 iun 2024

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR (INCDFM), cu sediul în orașul Măgurele str. Atomiștilor, nr.405A, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director de Proiectin cadrul proiectului 3D MAGNETIC NANOSTRUCTURES FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, proiect finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I8.

Proiectul este in derulare incepand cu data de 01.07.2023 si se va finaliza in data de 30.06.2026.

Candidatul trebuie să îndeplinească cerințele specifice din Ghidului Aplicantului–PNRR, Componenta 9, I8-Dezvoltarea unui program pentru atragererea resurselor umane inalt specializate din strainatate in activitati de cercetare, dezvoltare, inovare precum și prevederile instrucțiunii 1632/14.09.2023 privind procedura înlocuirii directorului de proiect în cadrul Apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I8 și PNRR-III-C9-2023-8-Runda a II-a.

Cerințespecificeprivindcandidatul

 • Candidatul trebuie să aibă studii superioare în Fizică.
 • Candidatul trebuie sa aiba experienta in domeniul de expertiza al proiectului.
 • Cercetatorul care va fi Director de proiect este doctor in stiinte, avand titlul de doctor obtinut in urma cu cel putin 3 ani inainte de data organizarii procedurii de selectie. In cazul in care titlul de doctor a fost acordat prin ordin de ministru, se ia in considerare data ordinului de ministru iar in caz contrar se ia in considerare data indicata pe diploma.
 • Cercetatorul care va fi Director de proiect a condus in ultimii 7 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie, cel putin un proiect de cercetare-dezvoltare;
 • Este un cercetator a carei institutie de apartenenta este localizata in afara Romaniei si care a desfasurat activitati de cercetare, in afara Romaniei, cel putin in ultimii 3 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie;
 • a publicat in ultimii 7 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie, in calitate de autor principal:
 • Minimum 8 lucrari (incadrate cu tipul de document/document type article, review sau proceedings paper) publicate in reviste din Science Citation Index Expanded, aflate printre primele 50%(cuartilla Q1 sau cuartilla Q2) in cadrul unui subdomeniu/Web of Science Category stabilit de Clarivate Analytics.

Din cele 8 lucrari, cel putin 4 lucrari se afla in top 25%(Q1 dupa Journal Impact Factor (JIF) sau Article Influence scor (AIS)), in cadrul unui subdomeniu /Web of Science Category stabilit de Clarivate Analytics.

Nota: Se iau in considerarecelemaifavorabilecuartile(Q) corespunzatoareindicatorilorscientometrici Journal Impact Factor (JIF) sau Article Influence Scor (AIS) din ultima editie Journal Citation reports(JCR) disponibila la momentulselectiei.

Pentru prezentarea celor 8 articole se are in vedere furnizarea urmatoarelor informatii: autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, pagini, anul publicarii, categoria(cuartila, percentila) si DOI.

Candidatul va depune documente doveditoare privind indeplinirea cerintelor conform prezentului anunt si a cerintelor din documentele de referinta prezentate mai jos.

Documente de referinta:

 1. Ghidul Aplicantului, limba romana: https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/ghidul-aplicantului-anexe-ro.pdf
 2. Ghidul Aplicantului, limba engleza:

https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/i8-applicant-s-guide.pdf

 1. Instructiunea  1632/14.09.2023:

https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2024/01/1632_Instructiunea-privind-inlocuirea-directorului-de-proiect-I8_sept-2023.pdf

Calendarul pentru desfășurarea procedurii de selectie este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anunțarea procedurii de selectie 18.06.2024
Depunerea dosarelor08.07.2024
Analiza dosarelor de către secretariatul tehnic09.07.2024
Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților înscriși la concurs09.07.2024
Proba interviu10.07.2024
Afișarea rezultatelor și întocmirea raportului intermediar de către comisia de selectie11.07.2024
Depunerea de contestații12.07.2024
Soluționarea contestațiilor15.07.2024
Afișarea răspunsului la contestații16.07.2024
Afișarea rezultatelor finale și întocmirea raportului final al comisiei de selectie17.07.2024

Angajarea se face cu contract individual de muncă pe perioadă determinata cu norma de 6 ore/zi, pana la data de 30.06.2026

Relații la telefon: 021.369.01.85/105

DIRECTOR GENERAL

Dr.Ionuț Enculescu


EN:

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MATERIALS PHYSICS (INCDFM), with headquarters in Măgurele, Atomiștilor str., nr.405A, jud. Ilfov, organizes a competition for the position of Project Director within the project 3D MAGNETIC NANOSTRUCTURES FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, project funded by the National Recovery and Resilience Plan Call no. PNRR-III-C9-2022 – I8.

The project is ongoing from 01.07.2023 and will end on 30.06.2026.

The applicant must meet the specific requirements of the Applicant Guide-PNRR, Component 9, I8-Development of a programme for attracting highly specialised human resources from abroad in research, development, innovation activities as well as the provisions of the Instruction 1632/14.09.2023 on the procedure for the replacement of the Project Manager under the Call for Projects PNRR-III-C9-2022-I8 and PNRR-III-C9-2023-8-Round II.

Specific applicant requirements

– The applicant must have a university degree in Physics.

– The applicant must have experience in the field of expertise of the project.

– The researcher who will be the Project Director must have a PhD, having obtained his/her PhD at least 3 years before the date of the selection procedure. If the doctoral degree was awarded by ministerial order, the date of the ministerial order will be taken into account, otherwise the date indicated on the diploma will be taken into account.

– The researcher who will be the Project Director has conducted at least one research and development project in the 7 years preceding the date of the selection procedure;

– Is a researcher whose institution is located outside Romania and who has carried out research activities outside Romania at least in the last 3 years prior to the date of the selection procedure;

– has published in the last 7 years prior to the date of the organisation of the selection procedure, as the main author:

o At least 8 papers (framed by paper/document type article, review or proceedings paper) published in Science Citation Index Expanded journals, ranked among the top 50% (quartile Q1 or quartile Q2) within a subfield/Web of Science Category established by Clarivate Analytics.

Of the 8 papers, at least 4 papers are in the top 25% (Q1 by Journal Impact Factor (JIF) or Article Influence score (AIS)) within a subdomain/Web of Science Category established by Clarivate Analytics.

Notes: The most favorable quartiles(Q) corresponding to the scientometric indicators Journal Impact Factor (JIF) or Article Influence Score (AIS) from the latest Journal Citation reports(JCR) available at the time of selection are considered.

For the presentation of the 8 articles, the following information is provided: authors, title of the article, name of the journal, volume, pages, year of publication, category (quartile, percentile) and DOI.

The applicant will submit supporting documents regarding the fulfilment of the requirements according to this call and the requirements of the reference documents presented below.

Reference documents:

1. Applicant’s Guide, Romanian language: https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/ghidul-aplicantului-anexe-ro.pdf 

2. Applicant’s Guide, English language:

https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/i8-applicant-s-guide.pdf

3. Instruction 1632/14.09.2023:

https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2024/01/1632_Instructiunea-privind-inlocuirea-directorului-de-proiect-I8_sept-2023.pdf

The timetable for the selection procedure is as follows:

Announcement of selection procedure: 18.06.2024

Submission of applications: 08.07.2024

Examination of applications by the technical secretariat: 09.07.2024

Posting of the results concerning the eligibility of the candidates registered: 09.07.2024

Interview: 10.07.2024

Display of results and preparation of the interim report by the selection committee: 11.07.2024

Submission of appeals: 12.07.2024

Decision on appeals: 15.07.2024

Posting of the reply to appeals: 16.07.2024

Display of final results and final report of the selection panel: 17.07.2024

Employment will be on a fixed-term individual employment contract of 6 hours/day until 30.06.2026

Information by telephone: 021.369.01.85/105

General Manager

Dr.Ionuț Enculescu

Anunt: 16 apr 2024

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR (INCDFM), cu sediul în orașul Măgurele str. Atomiștilor, nr.405A, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director de Proiect in cadrul proiectului 3D MAGNETIC NANOSTRUCTURES FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, proiect finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I8.

Proiectul este in derulare incepand cu data de 01.07.2023 si se va finaliza in data de 30.06.2026.

Candidatul trebuie să îndeplinească cerințele specifice din Ghidului Aplicantului–PNRR, Componenta 9, I8-Dezvoltarea unui program pentru atragererea resurselor umane inalt specializate din strainatate in activitati de cercetare, dezvoltare, inovare precum și prevederile instrucțiunii 1632/14.09.2023 privind procedura înlocuirii directorului de proiect în cadrul Apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I8 și PNRR-III-C9-2023-8-Runda a II-a.

Cerințe specifice privind candidatul

 • Candidatul trebuie să aibă studii superioare în Fizică.
 • Candidatul trebuie sa aiba experienta in domeniul de expertiza al proiectului.
 • Cercetatorul care va fi Director de proiect este doctor in stiinte, avand titlul de doctor obtinut in urma cu cel putin 3 ani inainte de data organizarii procedurii de selectie. In cazul in care titlul de doctor a fost acordat prin ordin de ministru, se ia in considerare data ordinului de ministru iar in caz contrar se ia in considerare data indicata pe diploma.
 • Cercetatorul care va fi Director de proiect a condus in ultimii 7 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie, cel putin un proiect de cercetare-dezvoltare;
 • Este un cercetator a carei institutie de apartenenta este localizata in afara Romaniei si care a desfasurat activitati de cercetare, in afara Romaniei, cel putin in ultimii 3 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie;
 • a publicat in ultimii 7 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie, in calitate de autor principal:
  • Minimum 8 lucrari (incadrate cu tipul de document/document type article, review sau proceedings paper) publicate in reviste din Science Citation Index Expanded, aflate printre primele 50%(cuartilla Q1 sau cuartilla Q2) in cadrul unui subdomeniu/Web of Science Category stabilit de Clarivate Analytics.

Din cele 8 lucrari, cel putin 4 lucrari se afla in top 25%(Q1 dupa Journal Impact Factor (JIF) sau Article Influence scor (AIS)), in cadrul unui subdomeniu /Web of Science Category stabilit de Clarivate Analytics.

Nota: Se iau in considerare cele mai favorabile cuartile(Q) corespunzatoare indicatorilor scientometrici Journal Impact Factor (JIF) sau Article Influence Scor (AIS) din ultima editie Journal Citation reports(JCR) disponibila la momentul selectiei.

Pentru prezentarea celor 8 articole se are in vedere furnizarea urmatoarelor informatii: autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, pagini, anul publicarii, categoria(cuartila, percentila) si DOI.

Candidatul va depune documente doveditoare privind indeplinirea cerintelor conform prezentului anunt si a cerintelor din documentele de referinta prezentate mai jos.

Documente de referinta:

 1. Ghidul Aplicantului, limba romana: https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/ghidul-aplicantului-anexe-ro.pdf
 2. Ghidul Aplicantului, limba engleza:

https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/i8-applicant-s-guide.pdf

 1. Instructiunea 1632/14.09.2023:

https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2024/01/1632_Instructiunea-privind-inlocuirea-directorului-de-proiect-I8_sept-2023.pdf

Calendarul pentru desfășurarea procedurii de selectie este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anunțarea procedurii de selectie16.04.2024
Depunerea dosarelor22.05.2024
Analiza dosarelor de către secretariatul tehnic23.05.2024
Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților înscriși la concurs23.05.2024
Proba interviu24.05.2024
Afișarea rezultatelor și întocmirea raportului intermediar de către comisia de selectie27.05.2024
Depunerea de contestații28.02.2024
Soluționarea contestațiilor30.05.2024
Afișarea răspunsului la contestații30.05.2024
Afișarea rezultatelor finale și întocmirea raportului final al comisiei de selectie31.05.2024

Angajarea se face cu contract individual de muncă pe perioadă determinata cu norma de 6 ore/zi, pana la data de 30.06.2026

Relații la telefon: 021.369.01.85/105

DIRECTOR GENERAL

Dr.Ionuț Enculescu


EN:

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MATERIALS PHYSICS (INCDFM), with headquarters in Măgurele, Atomiștilor str., nr.405A, jud. Ilfov, organizes a competition for the position of Project Director within the project 3D MAGNETIC NANOSTRUCTURES FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, project funded by the National Recovery and Resilience Plan Call no. PNRR-III-C9-2022 – I8.

The project is ongoing from 01.07.2023 and will end on 30.06.2026.

The applicant must meet the specific requirements of the Applicant Guide-PNRR, Component 9, I8-Development of a programme for attracting highly specialised human resources from abroad in research, development, innovation activities as well as the provisions of the Instruction 1632/14.09.2023 on the procedure for the replacement of the Project Manager under the Call for Projects PNRR-III-C9-2022-I8 and PNRR-III-C9-2023-8-Round II.

Specific applicant requirements

– The applicant must have a university degree in Physics.

– The applicant must have experience in the field of expertise of the project.

– The researcher who will be the Project Director must have a PhD, having obtained his/her PhD at least 3 years before the date of the selection procedure. If the doctoral degree was awarded by ministerial order, the date of the ministerial order will be taken into account, otherwise the date indicated on the diploma will be taken into account.

– The researcher who will be the Project Director has conducted at least one research and development project in the 7 years preceding the date of the selection procedure;

– Is a researcher whose institution is located outside Romania and who has carried out research activities outside Romania at least in the last 3 years prior to the date of the selection procedure;

– has published in the last 7 years prior to the date of the organisation of the selection procedure, as the main author:

o At least 8 papers (framed by paper/document type article, review or proceedings paper) published in Science Citation Index Expanded journals, ranked among the top 50% (quartile Q1 or quartile Q2) within a subfield/Web of Science Category established by Clarivate Analytics.

Of the 8 papers, at least 4 papers are in the top 25% (Q1 by Journal Impact Factor (JIF) or Article Influence score (AIS)) within a subdomain/Web of Science Category established by Clarivate Analytics.

Notes: The most favorable quartiles(Q) corresponding to the scientometric indicators Journal Impact Factor (JIF) or Article Influence Score (AIS) from the latest Journal Citation reports(JCR) available at the time of selection are considered.

For the presentation of the 8 articles, the following information is provided: authors, title of the article, name of the journal, volume, pages, year of publication, category (quartile, percentile) and DOI.

The applicant will submit supporting documents regarding the fulfilment of the requirements according to this call and the requirements of the reference documents presented below.

Reference documents:

1. Applicant’s Guide, Romanian language: https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/ghidul-aplicantului-anexe-ro.pdf

2. Applicant’s Guide, English language:

https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/i8-applicant-s-guide.pdf

3. Instruction 1632/14.09.2023:

https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2024/01/1632_Instructiunea-privind-inlocuirea-directorului-de-proiect-I8_sept-2023.pdf

The timetable for the selection procedure is as follows:

Announcement of selection procedure: 16.042024

Submission of applications: 22.05.2024

Examination of applications by the technical secretariat: 23.05.2024

Posting of the results concerning the eligibility of the candidates registered: 23.05.2024

Interview: 24.05.2024

Display of results and preparation of the interim report by the selection committee: 27.05.2024

Submission of appeals: 28.05.2024

Decision on appeals: 30.05.2024

Posting of the reply to appeals: 30.05.2024

Display of final results and final report of the selection panel: 31.05.2024

Employment will be on a fixed-term individual employment contract of 6 hours/day until 30.06.2026

Information by telephone: 021.369.01.85/105

General Manager

Dr.Ionuț Enculescu

Anunt: 6 mar 2024

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MATERIALS PHYSICS (INCDFM), with headquarters in Măgurele, Atomiștilor str., nr.405A, jud. Ilfov, organizes a competition for the position of Project Director within the project 3D MAGNETIC NANOSTRUCTURES FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, project funded by the National Recovery and Resilience Plan Call no. PNRR-III-C9-2022 – I8.

The project is ongoing from 01.07.2023 and will end on 30.06.2026.

The applicant must meet the specific requirements of the Applicant Guide-PNRR, Component 9, I8-Development of a programme for attracting highly specialised human resources from abroad in research, development, innovation activities as well as the provisions of the Instruction 1632/14.09.2023 on the procedure for the replacement of the Project Manager under the Call for Projects PNRR-III-C9-2022-I8 and PNRR-III-C9-2023-8-Round II.

Specific applicant requirements

– The applicant must have a university degree in Physics.

– The applicant must have experience in the field of expertise of the project.

– The researcher who will be the Project Director must have a PhD, having obtained his/her PhD at least 3 years before the date of the selection procedure. If the doctoral degree was awarded by ministerial order, the date of the ministerial order will be taken into account, otherwise the date indicated on the diploma will be taken into account.

– The researcher who will be the Project Director has conducted at least one research and development project in the 7 years preceding the date of the selection procedure;

– Is a researcher whose institution is located outside Romania and who has carried out research activities outside Romania at least in the last 3 years prior to the date of the selection procedure;

– has published in the last 7 years prior to the date of the organisation of the selection procedure, as the main author:

o At least 8 papers (framed by paper/document type article, review or proceedings paper) published in Science Citation Index Expanded journals, ranked among the top 50% (quartile Q1 or quartile Q2) within a subfield/Web of Science Category established by Clarivate Analytics.

Of the 8 papers, at least 4 papers are in the top 25% (Q1 by Journal Impact Factor (JIF) or Article Influence score (AIS)) within a subdomain/Web of Science Category established by Clarivate Analytics.

Notes: The most favorable quartiles(Q) corresponding to the scientometric indicators Journal Impact Factor (JIF) or Article Influence Score (AIS) from the latest Journal Citation reports(JCR) available at the time of selection are considered.

For the presentation of the 8 articles, the following information is provided: authors, title of the article, name of the journal, volume, pages, year of publication, category (quartile, percentile) and DOI.

The applicant will submit supporting documents regarding the fulfilment of the requirements according to this call and the requirements of the reference documents presented below.

Reference documents:

1. Applicant’s Guide, Romanian language: https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/ghidul-aplicantului-anexe-ro.pdf 

2. Applicant’s Guide, English language:

https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/i8-applicant-s-guide.pdf

3. Instruction 1632/14.09.2023:

https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2024/01/1632_Instructiunea-privind-inlocuirea-directorului-de-proiect-I8_sept-2023.pdf

The timetable for the selection procedure is as follows:

Announcement of selection procedure: 06.03.2024

Submission of applications: 27.03.2024

Examination of applications by the technical secretariat: 28.03.2024

Posting of the results concerning the eligibility of the candidates registered: 28.03.2024

Interview: 29.03.2024

Display of results and preparation of the interim report by the selection committee: 01.04.2024

Submission of appeals: 02.04.2024

Decision on appeals: 04.04.2024

Posting of the reply to appeals: 04.04.2024

Display of final results and final report of the selection panel: 04.04.2024

Employment will be on a fixed-term individual employment contract of 6 hours/day until 30.06.2026

Information by telephone: 021.369.01.85/105

General Manager

Dr.Ionuț Enculescu

RO:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR (INCDFM), cu sediul în orașul Măgurele str. Atomiștilor, nr.405A, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director de Proiectin cadrul proiectului 3D MAGNETIC NANOSTRUCTURES FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, proiect finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I8.

Proiectul este in derulare incepand cu data de 01.07.2023 si se va finaliza in data de 30.06.2026.

Candidatul trebuie să îndeplinească cerințele specifice din Ghidului Aplicantului–PNRR, Componenta 9, I8-Dezvoltarea unui program pentru atragererea resurselor umane inalt specializate din strainatate in activitati de cercetare, dezvoltare, inovare precum și prevederile instrucțiunii 1632/14.09.2023 privind procedura înlocuirii directorului de proiect în cadrul Apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I8 și PNRR-III-C9-2023-8-Runda a II-a.

Cerințespecificeprivindcandidatul

 • Candidatul trebuie să aibă studii superioare în Fizică.
 • Candidatul trebuie sa aiba experienta in domeniul de expertiza al proiectului.
 • Cercetatorul care va fi Director de proiect este doctor in stiinte, avand titlul de doctor obtinut in urma cu cel putin 3 ani inainte de data organizarii procedurii de selectie. In cazul in care titlul de doctor a fost acordat prin ordin de ministru, se ia in considerare data ordinului de ministru iar in caz contrar se ia in considerare data indicata pe diploma.
 • Cercetatorul care va fi Director de proiect a condus in ultimii 7 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie, cel putin un proiect de cercetare-dezvoltare;
 • Este un cercetator a carei institutie de apartenenta este localizata in afara Romaniei si care a desfasurat activitati de cercetare, in afara Romaniei, cel putin in ultimii 3 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie;
 • a publicat in ultimii 7 ani anteriori datei organizarii procedurii de selectie, in calitate de autor principal:
 • Minimum 8 lucrari (incadrate cu tipul de document/document type article, review sau proceedings paper) publicate in reviste din Science Citation Index Expanded, aflate printre primele 50%(cuartilla Q1 sau cuartilla Q2) in cadrul unui subdomeniu/Web of Science Category stabilit de Clarivate Analytics.

Din cele 8 lucrari, cel putin 4 lucrari se afla in top 25%(Q1 dupa Journal Impact Factor (JIF) sau Article Influence scor (AIS)), in cadrul unui subdomeniu /Web of Science Category stabilit de Clarivate Analytics.

Nota: Se iau in considerarecelemaifavorabilecuartile(Q) corespunzatoareindicatorilorscientometrici Journal Impact Factor (JIF) sau Article Influence Scor (AIS) din ultima editie Journal Citation reports(JCR) disponibila la momentulselectiei.

Pentru prezentarea celor 8 articole se are in vedere furnizarea urmatoarelor informatii: autori, titlul articolului, denumirea revistei, volum, pagini, anul publicarii, categoria(cuartila, percentila) si DOI.

Candidatul va depune documente doveditoare privind indeplinirea cerintelor conform prezentului anunt si a cerintelor din documentele de referinta prezentate mai jos.

Documente de referinta:

 1. Ghidul Aplicantului, limba romana: https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/ghidul-aplicantului-anexe-ro.pdf
 2. Ghidul Aplicantului, limba engleza:

https://www.old.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8/i8-applicant-s-guide.pdf

 1. Instructiunea  1632/14.09.2023:

https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2024/01/1632_Instructiunea-privind-inlocuirea-directorului-de-proiect-I8_sept-2023.pdf

Calendarul pentru desfășurarea procedurii de selectie este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anunțarea procedurii de selectie 06.03.2024
Depunerea dosarelor27.03.2024
Analiza dosarelor de către secretariatul tehnic28.03.2024
Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților înscriși la concurs28.03.2024
Proba interviu29.03.2024
Afișarea rezultatelor și întocmirea raportului intermediar de către comisia de selectie01.04.2024
Depunerea de contestații02.04.2024
Soluționarea contestațiilor04.04.2024
Afișarea răspunsului la contestații04.04.2024
Afișarea rezultatelor finale și întocmirea raportului final al comisiei de selectie04.04.2024

Angajarea se face cu contract individual de muncă pe perioadă determinata cu norma de 6 ore/zi, pana la data de 30.06.2026

Relații la telefon: 021.369.01.85/105

DIRECTOR GENERAL

Dr.Ionuț Enculescu

Anunt: 17 oct 2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR (INCDFM), care include ca unitate cu personalitate juridică și CENTRUL INTERNAȚIONAL de FORMARE și CERCETARE AVANSATĂ în FIZICĂ (CIFRA), cu sediul în orașul Măgurele str. Atomiștilor, nr.405A, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de Cercetător Științific gradul III (CS III), și a 5 (cinci) posturi de Cercetător Științific.

Candidații trebuie să aibă studii superioare în unul din domeniile: Fizică, Chimie, Inginerie, Biologie sau similare, și să îndeplinească standardele prevăzute în Regulamentul de concurs al INCDFM și în OM 6129/2016. Candidații vor specifica în cererea de înscriere la concurs pentru care din pozițiile descrise în anunț aplică (exemplu: solicit înscriere la concurs pentru un post CS II, cu descrierea de la Poziția 3).

Sarcini generale:

a)participarea la competițiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atât ca director, responsabil partener sau membru în echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetării în reviste indexate în baze de date internaționale precum Clarivate-Web of Science sau Scopus;

c) implicarea în proiectele noi finanțate în corelație cu expertiza proprie;

d) participă la diseminarea rezultatelor activității de cercetare prin prezentări la manifestări științifice internaționale, alte evenimente de profil, precum și în mijloace mass-media;

e) participă la activități inovative și de transfer tehnologic, respectând confidențialitatea acestora;

f) participă activ la formarea și instruirea studenților în practică și a tinerilor cercetători;

g) respectă regulile de etică în cercetare așa cum sunt ele descrise în Codul de Etică al INCDFM.

Mai jos sunt descrierile sarcinilor specifice pentru pozițiile scoase la concurs.

Fișe post

CS III

Poziția 1

Cerințe specifice: expertiza chimia polimerilor, procese de sinteză/fabricație de materiale polimerice nanostructurate și compozite bazate pe nanostructuri; dezvoltarea metodelor de sinteză a unor materiale polimerice și de ficționalizare prin metode fizice si chimice, dezvoltarea metodelor de fabricație a structurilor polimerice cu morfologie controlată.

Poziția 2

Cerințe specifice: optică, spectroscopie și laseri; spectroscopie UV-VIS și FTIR, fotoluminescență, împrăștiere Raman, spectroscopie SERS, difracție de raze X; proprietățile optice ale materialelor compozite bazate pe polimeri conductori și nanoparticule de tip nanotuburi de carbon și nanoparticule semiconductoare; – fotodegradarea coloranților și a medicamentelor în prezența compozitelor de tip nanotuburi de carbon /TiO2 dopat cu azot; aplicațiile materialelor compozite în procesele de fotodegradare ale coloranților din apele uzate.

Alte sarcini: caracterizarea materialelor compozite bazate pe polimeri conductori de tip poli(o-toluidina) (POT) și nanoparticule de WS2; dezvoltare a noi suporți SERS pentru aplicații în domeniul detecției compușilor de fotodegradare a medicamentelor; participarea activă la proiectele în derulare: POC390/2021, PED589 și Nucleu precum și la cele în curs de contractarea (ex. call UE-UA, etc.);

Poziția 3

Cerințe specifice: optică, spectroscopie și laseri; spectroscopie UV-VIS și FTIR, fotoluminescență, împrăștiere Raman, spectroscopie SERS, fotoconducție, voltametrie ciclică; sinteza și proprietățile optice ale materialelor compozite bazate pe polimeri conductori și nanostructuri de carbon de tip nanotuburi de carbon, grafenă, etc.; sinteza și caracterizarea morfo-structurală ale nanostructurilor de TiO2 dopate cu N; aplicațiile materialelor compozite în procesele de fotodegradare ale coloranților din apele uzate; obținerea hidrogenului din apele uzate.

Alte sarcini: prepararea și caracterizarea materialelor compozite bazate pe: a1) polimeri conductori de tip poli(o-toluidina) (POT) și oxid de grafenă redus (RGO) și a2) nanoparticule semiconductoare și polidopamină; aplicațiile materialelor compozite în domeniul fotodegradării coloranților și compușilor farmaceutici precum și în domeniul stocării energiei; participarea activă la proiectele în derulare: POC390/2021, PED589 și Nucleu precum și la cele în curs de contractarea (ex. call UE-UA, etc.);

Poziția 4

Cerințe specifice: Expertiza în pulverizare cu magnetron pentru depuneri de straturi subțiri și structuri multistrat pe suport încălzit sau la RT; expertiză în procesare termică rapidă pentru tratamente RTA de nanostructurare și post-metalizare și pentru oxidări controlate; expertiza în măsurări electrice (inclusiv de proprietăți feroelectrice și de stocare de sarcină) și fotoelectrice în regim de lumină modulată și continuă (10 – 500 K) și Lanțul de măsurări Hall și de magnetorezistență (până la 2,5 T; 4 – 300 K); expertiza în preparare/fabricare (depunere și nanostructurare, contacte electrice) specifice nanomaterialelor avansate și nanostructurilor și dispozitivelor demonstrator pe bază de materiale din grupa a IV-a (Si, Ge, SiGe, SiGeSn) și oxizi cu constanta dielectrică ridicată (HfO2, ZrO2, TiO2) pentru aplicații de micro-, opto- și nanoelectronică și de senzori optici; realizarea de dispozitive demonstrator ca de exemplu senzori optici, fotodetectori VIS-NIR-SWIR, memorii nevolatile eletronice și fotoelectrice cu performanță ridicată. Efectuează cercetări aplicative și dezvoltări experimentale; expertiza în investigații avansate (incluzând procesarea de date experimentale și interpretarea rezultatelor) de proprietăți electrice și fotoelectrice (curent-tensiune I – V la diferite temperaturi T, în regim de curent continuu și curent alternativ; I – T și R – T la diferite tensiuni aplicate; caracteristici spectrale ale fotocurentului I– λ în regim de lumină modulată și continuă la diferite temperaturi) în corelație cu structura cristalină, morfologia și compoziția; expertiza în investigații avansate (incluzând procesarea de date experimentale și interpretarea rezultatelor; realizarea de montaje experimentale) de proprietăți de memorie (capacitate-tensiune C V, capacitate-frecvență C – f și capacitate-timp C t și de proprietăți feroelectrice (polarizare-tensiune P V) în corelație cu structura cristalină, morfologia și compoziția; expertiza în crearea de pachete informatice de achiziție de date pentru instalațiile de măsurări.

CS

Poziția 1

Cerințe specifice: expertiză metode de micro fabricație folosind facilitați litografice, caracterizare dispozitive semiconductoare; dezvoltarea proceselor de fabricație de dispozitive electronice bazate pe nanostructuri semiconductoare, caracterizare și modelare dispozitive semiconductoare bazate pe nanostructuri.

Poziția 2

Cerințe specifice: Fizică teoretică – structura electronică a sistemelor bidimensionale (2D), fermioni Weyl, chiralitate, metode de rezolvare a ecuației Dirac, comportare în câmp magnetic și în câmp de radiație; Metode experimentale de sinteză și caracterizare a sistemelor 2D, suprafețelor și interfețelor.

Poziția 3

Cerințele specifice: Măsurări electrice (caracteristici curent-tensiune I – V, dependența curentului de întuneric de temperatura I – T, capacitate – tensiune C – V, polarizare – tensiune P – V) și măsurări fotoelectrice în regim de lumină modulată și continuă (curent-tensiune I – V și curent-temperatură I – T, distribuție spectrală a fotocurentului Iph – λ la diferite temperaturi) pe straturi și structuri din sistemul SiGeSn (grupa a IV-a) și pe de oxizi cu constantă dielectrică ridicată; Procesare și interpretare de date experimentale privitoare la proprietățile electrice și fotoelectrice corelate cu structura cristalină, morfologia și compoziția; Dezvoltare și actualizare de softuri de achiziție de date (LabVIEW, Python) pentru lanțurile de măsurări și pentru automatizarea măsurărilor; Efectuare de calcule atomistice folosind teoria funcționalei de densitate DFT (utilizând programe specializate precum SIESTA și Quantum Espresso și infrastructura de calcul HPC din INCDFM) pe structuri de nanocristale din sistemul SiGeSn cu diverse concentrații ale componentelor (SixGeySn1-x-y), având ca principal scop determinarea benzii interzise a nanocristalelor și optimizarea fotosensibilității în VIS-SWIR ale filmelor și structurilor pe baza de SixGeySn1-x-y nanocristalin; participare la corelarea rezultatelor experimentale cu rezultatele obținute din calcule DFT; Calcule atomistice folosind teoria funcționalei de densitate pe structuri cu proprietăți feroelectrice pe baza de HfO2 și ZrO2 nedopate sau dopate (calcule de energie de formare a fazelor cristaline și calcule de polarizare, evidențiind faza feroelectrică); participare la corelarea rezultatelor experimentale cu rezultatele obținute din calcule DFT.

Poziția 4

Cerințe specifice:Depuneri de filme subțiri semiconductoare și dielectrice pe suport încălzit sau menținut la temperatura camerei (RT) prin metoda pulverizării cu magnetron în vid înalt (10-8 Torr); Efectuarea de tratamente termice rapide (RTA) pentru nanostructurare în mediu inert și în atmosferă de oxigen sau hidrogen, pentru oxidare și reducere controlate și de asemenea, tratamente post-metalizare, folosind echipamentul de procesare termică rapidă; Depuneri de contacte metalice prin evaporare termică; Participă la etapele de preparare/fabricare (depunere, nanostructurare și contacte electrice) specifice nanomaterialelor și nanostructurilor avansate pe bază de materiale din grupa a IV-a (Si, Ge, SiGe, SiGeSn) și oxizi cu constantă dielectrică ridicată (HfO2 și TiO2) precum și la realizarea dispozitivelor demonstrator (pe baza acestor materiale) pentru aplicații de nano- și optoelectronică (exemplu: senzori optici și fotodetectori cu sensibilitate ridicată în domeniul SWIR); Efectuează cercetări avansate (experimente și procesare de date) de proprietăți electrice la întuneric și fotoelectrice (în lumină modulată) ca de exemplu caracteristici curent-tensiune I – V la diferite temperaturi T și de curent-temperatură I – T, caracteristici spectrale ale fotocurentului I– λ în regim de lumină modulată și continuă la diferite temperaturi; interpretarea rezultatelor în corelație cu structura cristalină, morfologia și compoziția nanomaterialelor și nanostructurilor/dispozitivelor menționate; Efectuează caracterizări structurale, de morfologie și de compoziție folosind spectrometrul μ-Raman.

Poziția 5

Sarcini specifice; Cunoștințe de fizică teoretică în domeniul fizică atomică; Cunoștiințe de programare, limbaje Fortran, C++, Python, Mathematica; Dezvoltare de programe de calcul pentru caracterizarea și calcularea proprietăților structurii atomice prin metode de câmp mediu; Dezvoltarea de programe de calcul pentru obținerea de funcții de undă relativiste ale electronilor în câmpuri atomice sau câmpuri generate de corpul solid; Dezvoltarea de modele teoretice și computaționale pentru descrierea sistemelor atomice cu mai mulți electroni, cu includerea diferitelor efecte atomice (efecte de suprapunere (overlap) și de schimb, radiative, interacție magnetică, procese de shake-up și shake-off, etc.) .

Calendarul pentru desfășurarea concursului este următorul:

ActivitatePerioada
Anunțarea concursului17 octombrie 2023
Depunerea dosarelor17 noiembrie 2023
Analiza dosarelor de către secretariatul tehnic17 noiembrie 2023
Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților înscriși la concurs17 noiembrie 2023
Analiza de către comisia de concurs a materialelor pentru proba scrisa17-23 noiembrie 2023
Proba interviu24 noiembrie 2023
Afișarea rezultatelor și întocmirea raportului intermediar de către comisia de concurs27 noiembrie 2023
Depunerea de contestații28 noiembrie 2023
Soluționarea contestațiilor29 decembrie 2023
Afișarea răspunsului la contestații29 decembrie 2023
Afișarea rezultatelor finale și întocmirea raportului final al comisiei de concurs4 decembrie 2023

Calendarul poate suferi unele modificări privind data interviului în funcție de disponibilitatea membrilor Comisiilor de concurs.

Angajarea se face cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 8h/zi.

Condițiile de concurs și actele necesare înscrierii le puteți consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, în termen de maxim 30 de zile de la data apariției anunțului.

Relații la telefon: 021.369.01.85/105

DIRECTOR GENERAL

Dr.Ionuț Enculescu

Anunt: 13 oct 2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR (INCDFM), care include ca unitate cu personalitate juridică și CENTRUL INTERNAȚIONAL de FORMARE și CERCETARE AVANSATĂ în FIZICĂ (CIFRA), cu sediul în oraș Măgurele str.Atomiștilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a 6 (șase) posturi de Cercetător Științific gradul I (CS I), și a 5 (cinci) posturi de Cercetător Științific gradul II (CS II).

Candidații trebuie să aibă studii superioare în unul din domeniile: Fizică, Chimie, Inginerie, Biologie sau similare, și să îndeplinească standardele prevăzute în Regulamentul de concurs al INCDFM și în OM 6129/2016. Candidații vor specifica în cererea de înscriere la concurs pentru care din pozițiile descrise în anunț aplica (exemplu: solicit înscriere la concurs pentru un post CS II, cu descrierea de la Poziția 3).

Sarcini generale:

a) participarea la competițiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atât ca director, responsabil partener sau membru în echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetării în reviste indexate în baze de date internaționale precum Clarivate-Web of Science sau Scopus;
c) implicarea în proiectele noi finanțate în corelație cu expertiza proprie;

d) participă la diseminarea rezultatelor activității de cercetare prin prezentări la manifestări științifice internaționale, alte evenimente de profil, precum și în mijloace mass-media;

e) participă la activități inovative și de transfer tehnologic, respectând confidențialitatea acestora;

f) participă activ la formarea și instruirea studenților în practică și a tinerilor cercetători;

g) respectă regulile de etică în cercetare așa cum sunt ele descrise în Codul de Etică al INCDFM.

Mai jos sunt descrierile sarcinilor specifice pentru pozițiile scoase la concurs.

Fișe post

CS II

Poziția 1

Cerințe specifice: expertiza în chimia polimerilor: sinteza prin metode chimice și electrochimice, metode de fabricație nanostructuri și filme subțiri polimerice incluzând electrofilare și filare centrifugală, spin coating, drop casting, metode de caracterizare specifice polimeri; dezvoltarea de dispozitive funcționale bazate pe diferite tipuri de structuri/heterostructuri polimerice sau compozite, dezvoltarea de metode de caracterizare a dispozitivelor electroactive pe bază de polimeri nanostructurați

Poziția 2

Cerințe specifice: Expertiza în prepararea și investigarea structurală și analiza termică a diverșilor compuși, de la intermetalici la oxizi, sticle, ceramici și compuși multifuncționali. Analiza difracției de raze X prin metode de rafinare structurală. Evidențierea fazelor cristaline și schimbărilor structurale ce apar în diverse stagii ale tratamentului termic prin investigații complexe DSC/DTA, corelate cu datele de difracție, măsurători magnetice și de magneto-strictyiune și spectroscopie Mossbauer.

Poziția 3

Cerințe specifice: optică, spectroscopie și laseri; spectroscopie UV-VIS și FTIR, fotoluminescență și termoluminescență; materiale nanocristaline dopate cu ioni luminescenți de tip pământuri rare și/sau ioni ale metalelor tranziționale; aplicațiile materialelor nan cristaline în domeniul surselor de lumină albă, detector de radiații ionizate, imagistică de raze X;  aplicațiile termoluminescenței în domeniul obiectelor de patrimoniu și a geocronometriei. precum și dozimetrie de radiații.

Alte sarcini: sinteza și caracterizarea optică a materialelor nanocristaline oxidice dopate cu ioni luminescenți  pentru sursa de lumină albă de bandă largă și eficiența crescută în vederea detecției documentelor falsificate;  analiza efectelor de iradiere induse în materiale optice nanocristaline cu focalizare pe efecte induse de nanodimensionalitate, dopaj și natura ionului dopant

Poziția 4

Cerintele specifice: Tehnici de preparare prin pulverizare cu magnetron, PECVD, evaporare termică și în fascicul de electroni și tratament termic rapid (pentru nanostructurare) pentru realizarea de straturi subțiri și structuri multistrat cu grosimi nanometrice pe bază de semiconductori (Si, Ge, SiGe, SiGeSn), oxizi (HfO2,SiO2, TiO2, ZrO2) și de depunere de metale (Al, Au); realizarea de dispozitive cu aplicații în nano- și optoelectronică pe baza materialelor menționate; Tehnici de caracterizare a proprietăților electrice, fotoelectrice și optice ale materialelor și dispozitivelor de mai sus; Tehnici de caracterizare a materialelor prin spectroscopie FTIR, spectroscopie UV-VIS, difracție de raze X (reflectometrie de raze X, incidență razantă etc.); Interpretarea rezultatelor din măsurări electrice, fotoelectrice și optice corelate cu cele de structură, morfologie și de compoziție (TEM, XRD, XPS, spectroscopie Raman).

Alte sarcini: Abordare de tematici științifice și tehnologice noi privind noi materiale de interes la nivel internațional pentru studii fundamentale și aplicative.

Poziția 5

Sarcini specifice: Cunoștințe de programare și metode numerice pentru calcule științifice avansate; Realizarea de coduri numerice avansate pentru structura atomică și nucleară; Îmbunătățirea și extinderea clusterului de calcul INCDFM-CIFRA; Dezvoltarea de rutine optimizate pentru clusterul de calcul INCDFM-CIFRA; Abordarea de noi direcții de cercetare în domeniul high-performance computing(exemple: inteligența artificială, machine learning, inferențe statistice pe seturi mari de date, elemente de quantum computing și de neuromorphic computing); Formarea cercetătorilor tineri în folosirea resurselor software și hardware de înaltă performanță; Participarea în calitate de formator în activitățile de training ale CIFRA, cu precădere în domeniile: programare generală și pentru microelectronică, robotică și automatizări, citizen science, extinderea și îmbunătățirea sistemului educațional de educație preuniversitară; – Implicarea în activitățile administrative pentru care competența este corespunzătoare (ex. planificarea investițiilor în IT, participarea în comisii de achiziții, de interviuri, examene, organizarea de conferințe științifice, workshop-uri, școli de vară, stagii de lucru sau serii de cursuri, etc.).

CS I

Poziția 1

Domeniul de specializare inteligentă la nivel național: 5. Materiale funcționale avansate – Subdomeniul 5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică

Cerințe specifice: Cunoștințe în realizarea micro-structurilor electronice prin fotolitografiere și procesare în camera curată; Fabricarea și caracterizarea de dispozitive opto-electronice şi electronice în condiții de cameră curată și caracterizarea lor funcțională: diode, structuri metal-izolator-metal (MIM), structuri metal-izolator-semiconductor (MIS) și tranzistori în strat subțire (TFT); Expertiză în fabricarea de straturi subțiri semiconductoare și izolatoare prin tehnologii depunere precum pulverizarea magnetron, CVD și ALD; Experiență în realizarea de analize morfologice (AFM) și structurale (XRD, XRR); Experiență în realizarea de măsurări electrice (curbe curent-tensiune pentru tranzistori cu efect de câmp, MIS-uri, diode, celule fotovoltaice, memristori; curbe capacitate-tensiune) și opto-electronice (eficiență de conversie cuantică a celulelor solare, efect fotovoltaic, efect fotoelectric).

Alte sarcini: Coordonarea la nivel de laborator a tematicii de fabricare a dispozitivelor opto-electronice şi electronice în condiții de cameră curată; Aplecare către formarea profesională continuă și învățarea de noi metode de caracterizare, în special metode spectroscopice (Raman și FTIR) și de testare in vitro în culturi de celule; Implicarea în activități organizatorice/administrative și în cele formare a tinerilor cercetători.

Poziția 2

Domeniul de specializare inteligentă la nivel național: 5. Materiale funcționale avansate – Subdomeniul 5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică

Cerințe specifice: Cunoștințe de fizica stării condensate, cu precădere în domeniul materialelor dielectrice, feroelectrice și a structurilor asociate acestora; Expertiză în fabricarea și caracterizarea de dispozitive electronice și caracterizarea lor funcțională: diode, structuri metal-izolator-metal (MIM), structuri metal-izolator-semiconductor (MIS); Expertiză în domeniul creșterii straturilor subțiri prin metode fizico-chimice, în special prin tehnologia PLD; Experiență în dezvoltarea de noi materiale și heterostructuri cu potențial aplicativ; Interpretarea de analize morfologice (AFM), structurale (XRD, XRR), caracterizări electrice macroscopice (curent-tensiune, capacitate-tensiune, capacitate-frecvență, polarizare-tensiune) la diferite temperaturi.

Alte sarcini: Coordonarea la nivel de laborator a tematicii de fabricare a straturilor subțiri epitaxiale prin tehnologia PLD; Aplecare către formarea profesională continuă și învățarea de noi metode de caracterizare, în special metode optice și structurale (XRD, XRR); Implicarea în activități organizatorice/administrative și în cele formare a tinerilor cercetători.

Poziția 3

Cerințe specifice: Prepararea și investigarea complexă a diverșilor compuși organici și anorganici (complecși organo-metalici, oxidici și intermetalici nanostructurați inclusiv sub forma de nanoparticule funcționalizate, hidruri și boro-hidruri complexe, alanati). Experiența în utilizarea tehnicilor morfo-structurale (XRD, BET, DLS) și spectrometrice (UV-VIS, FTIR, RMN, Mossbauer).

Poziția 4

Cerințe specifice: Expertiza în prepararea și investigarea complexă a sistemelor nanostructurate tip filme subțiri și multistraturi cu componente magnetice, utilizarea metodelor de studii de suprafață prin Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy (STM, AFM, SIMS, Auger), aspecte morfo-structurale (GIXRD, LEED, RHEED, STM) și interacții magnetice, proprietăți electronice și magneto-funcționalități la suprafața/interfața (magnetometrie SQUID, VSM, MOKE, Spin Polarized STM, tehnici de sincrotron, magneto-rezistență)

Poziția 5

Cerințe specifice: caracterizarea structurală prin difracție de radiații X a materialelor cristaline și necristaline;  dezvoltarea de materiale pentru senzori de gaze și fotodetectori;  acoperiri calcogenice pentru aplicații în domeniul radiațiilor infraroșii (IR); depunerea de strauri organice ultrasubțiri prin tehnica Langmuir-Blodgett.

Alte sarcini: caracterizarea prin difracție de radiații X ale dicalcogenidelor de tip MoS2, WS2 și heterostructurilor sale și aplicațiile lor în domeniul senzorilor de gaze; dezvoltarea de noi materiale nanocompozite de tipul calcogenid–porfirina pentru detecția gazelor de tip metan, propan, GPL, etc.;

Poziția 6

Cerințe specifice: Activități de sinteză de materiale cu utilizare în (foto)cataliză prin metode de impregnare umedă și uscată, depunere-precipitare, co-precipitare, sol-gel; activități legate de caracterizarea texturală, structurală (fizisorbție de gaze inerte, chemosorbție de molecule sondă, difracție de raze X, spectroscopie de fotoelectroni) și analiză termică (DSC, TG-DTA); competențe relevante în diverse tehnici spectrale, cum ar fi spectroscopia atomică (spectroscopie de absorție/emisie atomică, spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS) și spectroscopia moleculară (UV-Vis-NIR, FTIR și Raman); experiență în tehnici de analiză elementală, cum ar fi analiza carbonului, hidrogenului, azotului și sulfului (CHNS/O), precum și tehnici de analiză cromatografică (GC, GC-MS, HPLC); experiență în realizarea de reacții catalitice eterogene (procese de depoluare și chimie fină) și reacții fotocatalitice eterogene (splitarea apei, reducerea CO2, procese de depoluare și degradare de compuși toxici).

Alte sarcini:  Candidatul câștigător va trebui să deschidă noi direcții de cercetare și/sau să dezvolte tematicile de cercetare fundamentală și aplicativă existente în INCDFM, în domeniul (foto)catalizei;  va participa la activitățile de achiziționare materiale/echipamente in cadrul grupului; va participa la activități de instruire a tinerilor angajați sau studenți care vor participa la stagii de formare in carul institutului

Calendarul pentru desfășurarea concursului este următorul:

ActivitatePerioada
Anunțarea concursului13 octombrie 2023
Depunerea dosarelor13 noiembrie 2023
Analiza dosarelor de către secretariatul tehnic14 noiembrie 2023
Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților înscriși la concurs14 noiembrie 2023
Analiza de către comisia de concurs a dosarelor și a lucrării scrise14-20 noiembrie 2023
Proba interviu21 noiembrie 2023
Afișarea rezultatelor și întocmirea raportului intermediar de către comisia de concurs22 noiembrie 2023
Depunerea de contestații22 noiembrie 2023
Soluționarea contestațiilor23 noiembrie 2023
Afișarea răspunsului la contestații23 noiembrie 2023
Afișarea rezultatelor finale și întocmirea raportului final al comisiei de concurs24 noiembrie 2023

Calendarul poate suferi unele modificări privind data interviului în funcție de disponibilitatea membrilor Comisiilor de concurs.

Angajarea se face cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 8h/zi.

Condițiile de concurs și actele necesare înscrierii le puteți consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, în termen de maxim 30 de zile de la data apariției anunțului.

Relații la telefon: 021.369.01.85/105

                                                                                    DIRECTOR GENERAL

                                                                                    Dr.Ionuț Enculescu

Anunt: 9 mai 2023

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor cu sediul in Magurele str.Atomistilor 405A, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare stiintifica (ACS), in cadrul proiectului PCE15/2022- NAQUANTA: – Dispozitiv electrochimic pentru cuantificarea acizilor nucleici (An electrochemical point-of-care device for nucleic acids quantification), director proiect Victor Diculescu, dupa cum urmeaza :

• un post in domeniul Fizica, Chimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare în domeniul biosenzorilor. Este necesară experiența în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale, în special bidimensionale, pentru aplicații în domeniul biosenzorilor; cunoștințe de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimică, măsurători electrice, tehnici de spectroscopie printre altele; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in perioada 22.05.2022-31.12.2024, norma intreaga.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, pana la data de 19.05.2022,ora 16.00

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt: 5 mai 2023

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, anunță scoaterea la concurs a 3 posturi de inginer sau inginer dezvoltare-tehnologică (IDT, IDT3, IDT2 sau IDT1) cu specializări în unul din domeniile: mecanică, electro-mecanic, electrotehnică, electronică sau similare.

Experiența minima 5 ani. Cunostințe decente in domeniul utilajelor de vid și criogenice, sau în domeniul întrețimerii camerelor curate, reprezintă un avantaj.

Doritorii sunt rugați să trimită, pentru început, un CV pe adresa de email:pavi@infim.ro, din care să reiasă studiile urmate, experiența acumulată și locul/locurile de muncă anterioare. În CV se menționeză și numele a cel puțin două persoane, cu datele de contact necesare (telefon, adresa de e-mail), care pot da referințe despre candidat.

Anunt: 20 dec 2022

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 posturi de Cercetator Stiintific (CS), 5 posturi de Cercetator Stiintific gradul 3 (CS3),  si a 1 post de Inginer Dezvoltare Tehnologica gradul 2 (IDT2).

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Stiinta Materialelor, Informatica, Inginerie (chimie, electronica, electrotehnica, automatizari, calculatoare, etc.), Biologie sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Regulamentul de concurs al INCDFM. Candidatii vor specifica in ceerea de inscriere la concurs pentru care din pozitiile descrise in anunt aplica (exemplu: solicit inscriere la concurs pentru un post CS, cu descrierea de la Pozitia 3).

Sarcini generale:

a) participarea la competitiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atat ca director, responsabil partener sau membru in echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetarii in reviste indexate ISI;
c) implicarea in proiectele noi finantate in corelatie cu expertiza proprie;

d) prezentarea rezultatelor activitatii de cercetare la manifestari stiintifice internationale.

Mai jos sunt descrierile sarcinilor specifice pentru pozitiile scoase la concurs.

Cercetător Științific

Pozitia 1:

Domeniul de specializare inteligentă la nivel național: 3. Energie și mobilitate – Subdomeniul 3.2 Tehnologii moderne de generare a energiei cu emisii scăzute sau zero

Cerințe specifice:

 1. Depunerea de filme subțiri metalice și oxidice prin tehnologia pulverizării în câmp magnetron;
 2. Fabricarea de materiale ceramice prin metodele sol-gel și reacție în fază solidă;
 3. Implementarea de metode chimice de fabricație a straturilor subțiri oxidice pe substraturi de arie mare (în special, tehnicile de pulverizare și centrifugare);
 4. Proiectarea, fabricarea și caracterizarea completă de celule fotovoltaice;
 5. Dezvoltarea de noi materiale cu potențial aplicativ în generarea de energie;
 6. Învățarea de noi metode de caracterizarea structurală (XRD, spectroscopie FTIR și Raman).

Pozitia 2:

Domeniul de specializare inteligentă la nivel național: 3. Energie și mobilitate – Subdomeniul 3.2 Tehnologii moderne de generare a energiei cu emisii scăzute sau zero

Cerințe specifice:

 1. Depunerea de filme subțiri și heterostructuri pe bază de calcogenuri metalice prin tehnologia pulverizării în câmp magnetron;
 2. Realizarea de filme subțiri pe bază de calcogenuri metalice, simple și complexe, prin electrodepunere;
 3. Prepararea de ceramici masive refractare;
 4. Realizarea de caracterizări morfo-compoziționale (SEM-EDX), structurale (XRD) și optice (elipsometrie spectroscopică, UV-Vis);
 5. Dezvoltarea de noi materiale cu potențial aplicativ în generarea de energie;
 6. Învățarea de noi metode de caracterizarea morfologică (AFM), structurală (spectroscopie FTIR și Raman) și fotovoltaică.

Pozitia 3:

Cunostinte de chimie, electrochimie, biofizica pentru dezvoltarea de aplicații de sensing electrochimic.

Atributii

Sinteza de materiale/materiale nanostructurate/nanostructuri pentru senzori și biosenzori electrochimici. Dezvoltarea de metode de funcționalizare a materialelor/nanomaterialelor sau nanostructurilor pentru obținerea și optimizarea senzorilor/biosenzorilor cu sensibilitate și selectivitate ridicată. Dezvoltarea și implementarea de metode specifice de caracterizare (chimice, electrochimice, electrice, optice, structurale) a diferitelor tipuri de materiale, nanomateriale sau nanostructuri precum și a dispozitivelor de tip senzor.

Pozitiile 4:

Cunostinte de chimie, electrochimie

Atributii

Sinteza de materiale/materiale nanostructurate/nanostructuri/compozite de diferite tipuri pentru dezvoltarea de senzori și actuatori. Dezvoltarea/optimizarea unor metode de preparare de dispozitive de tip senzor sau actuator bazate pe materiale polimerice (e.g. electrofilare și filtre centrifugala, metode de depunere de filme subțiri, metode de paternare folosind tehnologii de replicare). Dezvoltare de dispozitive de tip senzor sau actuator folosind materiale polimerice sau/și nanostructuri. Caracterizare a materialelor/nanomaterialelor și a dispozitivelor de tip senzor sau actuator incluzând metode chimice și electrochimice, metode optice.

Pozitiile 5:

Cunostinte de fizica materiei condensate, metode litografice de fabricație de dispozitive electronice

Atributii

Sinteza materialelor/nanostructurilor/compozitelor pe baza a diferite tipuri de materiale incluzând semiconductori, metale și dielectrici prin metode chimice, electrochimice sau fizice. Dezvoltarea de metode de fabricație a unor dispozitive electronice bazate pe nanostructuri semiconductoare folosind procese litografice. Caracterizarea electrică, optica, structurala, micromorfologica a materialelor/nanomaterialelor/nanostructurilor de diferite tipuri precum și a dispozitivelor electronice bazate pe acestea.

Pozitia 6:

Prepararea si investigarea sistemelor tip filme subtiri si mulitistraturi cu componente magnetice. Investigari structurale (XRD, GIXRD, XRR) si magnetice (SQUID, VSM, CEMS), inclusiv din punct de vedere al texturii structurale si magnetice (XRD, MOKE) si investigarea magneto-functionalitatilor specifice prin masuratori de magneto-transport electronic.  

Pozitia 7:

Experienta practica de minim 2 ani in utilizarea spectrometrelor RES in regim continuu si cu temperatura variabila pana la 10 K.

Atributiile pe post:

 1. Opereaza spectrometrele RES in regim continuu instalate, cum ar fi: Bruker EMX-plus (banda X de microunde), Bruker ELEXYS E580X (banda X de microunde) si Bruker E500Q (banda Q de microunde).
 2. Efectueaza investigatii avansate RES in multifrecventa si la temperatura variabila (300 K – 10 K) pe probe izolatoare si semiconductoare sub forma de monocristal si pulberi policristaline sau nanometrice.
 3. Proceseaza datele experimentale si interpreteaza rezultatele obtinute utilizand programe specializate de procesare precum XEPR, WinEPR, EPRNMR, EASYSPIN, Origin, in vederea caracterizarii centrilor paramagnetici prezenti in probele studiate.

Cercetator Stiintific Gr. 3

Pozitia 1:

 1. Sinteze de nanomateriale și nanocompozite prin metode chimice.
 2. Elaborarea de noi metode verzi de sinteză și optimizarea lor pentru o gamă variată de nanomateriale și nanocompozite funcționale.
 3. Nanomateriale și nanocompozite pe bază de carbon: sinteză, caracterizare, aplicații.
 4. Spectroscopie de fotoelectroni produși cu radiație X (XPS).
 5. Alte metode de caracterizare ale suprafețelor și interfețelor.
 6. Metode complementare de caracterizare a materialelor: difracție de raze X (XRD), structura extinsă a limitei de absorbție X (EXAFS), spectroscopii vibraționale (IR, Raman), spectroscopie UV-Vis, fotoluminescență
 7. Redactare de lucrări științifice și de proiecte de cercetare.
 8. Acțiuni de popularizare a rezultatelor cercetării și de atragere de colaborări cu mediul privat.
 9. Pregătirea, supervizarea și implicarea asistenților de cercetare în activitățile de sinteză, caracterizare și testare a nanomaterialelor și nanocompozitelor studiate.

Pozitia 2:

Pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific gradul 3, candidatul va avea expertiza in:

–fizica materialelor calcogenice;

–depunerea de straturi subțiri calcogenice folosind pulverizarea catodică (magnetron sputtering); analiză morfologică și compozițională a filmelor obținute;

– tratamente termice în atmosferă reactivă pentru cristalizarea controlată a filmelor calcogenice; studiul structurii straturilor subțiri;

– prepararea de structuri şi dispozitive pentru memorii nevolatile și celule fotovoltaice. Tehnici de caracterizare a proprietăților electrice ale acestora.

Candidatul va desfasura activitati legate de:

i) prepararea si caracterizarea materialelor calcogenice;

Pozitia 3:

Pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific gradul 3, candidatul va avea expertiza in:

– optica, spectroscopie si laseri;

– proprietatile optice ale materialelor compozite bazate pe polimeri si nanoparticule anorganice (semiconductori de tip CdS, nanotuburi de carbon, grafena, etc.);

– procesele de degradare ale compusilor farmaceutici si ale materialelor compozite de tip polimer/nanoparticule anorganice;

– spectroscopie UV-VIS si FTIR, fotoluminescenta, imprastiere Raman, spectroscopie SERS, spectroscopie dielectrica de banda larga, voltametrie ciclica;

– notiuni privind supercapacitorii si bateriile reincarcabile cu litiu.

Candidatul va desfasura activitati legate de:

i) prepararea si caracterizarea materialelor compozite si ale compusilor din domeniul farmaceutic;

ii) participarea activa la proiectele in derulare: POC58/2016; POC390/2021 si PED589;

Pozitia 4:

Pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific gradul 3, candidatul va avea expertiza in:

– optica, spectroscopie si laseri;

– proprietatile optice ale materialelor compozite bazate pe polimeri si nanoparticule anorganice (semiconductori de tip TiO2, ZnS, nanotuburi de carbon, grafena, etc.);

– procesele de degradare ale compusilor farmaceutici si materialelor compozite de tip polimer/nanoparticule anorganice;

– spectroscopie UV-VIS si FTIR, fotoluminescenta, imprastiere Raman, spectroscopie SERS, voltametrie ciclica;

– plasmoni de suprafata;

– notiuni privind supercapacitorii si bateriile reincarcabile cu litiu.

Candidatul va desfasura activitati legate de:

i) prepararea si caracterizarea materialelor compozite si a compusilor din domeniul farmaceutic;

ii) participarea activa la proiectele in derulare: POC58/2016; POC390/2021 si PED589;

Pozitia 5:

Expertiza in prepararea si investigarea sistemelor supraconductoare sub forma de filme subtiri precum si a hereostructurilor de tip ferromagnet/supraconductor. Determinarea parametrilor critici si a functionalitatilor specifice acestor sisteme. Modelarea mecanismelor de supraconductivitate.

Pozitia 6:

Domeniul de specializare inteligentă la nivel național: 5. Materiale funcționale avansate – Subdomeniul 5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică

Cerințe specifice:

 1. Realizarea de măsurători de spectroscopie de impedanță în bandă largă de frecvență;
 2. Realizarea și interpretarea completă de caracterizări electrice și fotoelectrice, inclusiv fenomene de relaxare dielectrică și mecanisme de conducție, care apar în materiale ceramice oxidice, soluții solide cu proprietăți dielectrice, feroelectrice, polimeri (sub formă de corpuri masive și straturi subțiri) și dispozitive tip celule fotovoltaice;
 3. Prepararea de materiale ceramice cu porozitate controlată prin metoda reacției în stare solidă, polimeri cu diferite incluziuni de particule metalice în concentrații sub pragul percolării;
 4. Modelarea moleculară folosind programul HyperChem;
 5. Dezvoltarea de materiale feroelectrice cu structura de perovskit fără cationi și cristale organice cu aplicații domeniile energie (generare, stocare, recuperare) și sănătate;
 6. Învățarea de noi metode de caracterizarea structurală (XRD, spectroscopie FTIR și Raman).

Pozitia 7:

1. Sinteze chimice: reacții în stare solidă, hidrotermale, sol-gel, impregnare umedă și uscată, depunere-precipitare, co-precipitare, cuplari.

2. Catalizatori și procese catalitice . Reacții catalitice heterogene (reacţii de hidrogenare, reacţii de oxidare și chimie fină).

3. Metode de analiză a structurii și compoziției catalizatorilor: fizisorbție de gaze inerte, chemosorbție de molecule sondă, difracție de raze X, spectroscopie UV-VIS, spectroscopie FTIR, spectroscopie Raman, spectroscopie de fotoelectroni (XPS), microscopie electronică de baleiaj (SEM), TPD-TPR.

4. Metode de cuantificare a activității catalitice. Analiza produșilor de reacție prin analiză cromatografică (GC-MS) şi rezonanţă magnetică nucleară (RMN).

5. Redactare rapoarte de cercetare.

6. Elaborare proiecte de cercetare si participarea la competitii nationale si internationale.

7. Realizarea de achizitii de materiale si echipamente necesare pentru buna desfasurare a activitatilor de cercetare.

8. Organizarea laboratoarelor de cercetare

Pozitia 8:

Atributiile pe post ale CS III sunt:

 1. Opereaza Echipamentul de pulverizare cu magnetron din cadrul INCDFM pentru depuneri de straturi subtiri si structuri multistrat pe suport incalzit sau la RT
 2. Opereaza Echipamentul de procesare termica rapida (INCDFM) pentru tratamente RTA de nanostructurare si post-metalizare si pentru oxidari controlate
 3. Opereaza Lanturile de masurari electrice (inclusiv de proprietati feroelectrice si de stocare de sarcina) si fotoelectrice in regim de lumina modulata si continua (10 – 500 K) si Lantul de masurari Hall si de magnetorezistenta (pana la 2,5 T; 4 – 300 K)
 4. Controleaza si perfectioneaza etapele de preparare/fabricare (depunere si nanostructurare, contacte electrice) specifice nanomaterialelor avansate si nanostructurilor si dispozitivelor demonstrator pe baza de materiale din grupa a IV-a (Si, Ge, SiGe, SiGeSn) si oxizi cu constanta dielectrica ridicata (HfO2, ZrO2, TiO2) pentru aplicatii de micro-, opto- si nanoelectronica si de senzori optici
 5. Realizeaza dispozitive demonstrator ca de exemplu senzori optici, fotodetectori VIS-NIR-SWIR, memorii nevolatile eletronice si fotoelectrice cu performanta ridicata. Efectueaza cercetari aplicative si dezvoltari experimentale.
 6. Efectueaza investigatii avansate (incluzand procesarea de date experimentale si interpretarea rezultatelor) de proprietati electrice si fotoelectrice (curent-tensiune IV la diferite temperaturi T, in regim de curent continuu si curent alternativ; IT si RT la diferite tensiuni aplicate; caracteristici spectrale ale fotocurentului I– λ in regim de lumina modulata si continua la diferite temperature) in corelatie cu structura cristalina, morfologia si compozitia.
 7. Efectueaza investigatii avansate (incluzand procesarea de date experimentale si interpretarea rezultatelor; realizarea de montaje experimentale) de proprietati de memorie (capacitate-tensiune C V, capacitate-frecventa C – f si capacitate-timp C t si de proprietati feroelectrice (polarizare-tensiune P V) in corelatie cu structura cristalina, morfologia si compozitia.
 8. Creeaza softuri de achizitie de date pentru instalatiile de masurari, creeaza partea electronica de comanda si partea de software pentru automatizarea masurarilor

Inginer de Dezvoltare Tehnologică gradul 2

Pozitia 1:

Expertiza in proiectarea si realizarea de dispozitive de investigatie si control (inclusiv senzori si actuatori) precum si in interfatarea si automatizarea acestora (cu stapanirea corespunzatoare atat a componentelor hard cat si soft)

Calendarul pentru desfasurarea concursului CS-CS3-IDT3,  este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului20 decembrie 2022
Depunerea dosarelor20 decembrie 2022-18 ianuarie 2023
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic20 ianuarie 2023
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs20 ianuarie 2023
Analiza de catre comisia de concurs a materialelor pentru proba scrisa23-27 ianuarie 2023
Proba interviu30-31 ianuarie 2023 (in functie de numarul de candidati inscrisi)
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs1 februarie 2023
Depunerea de contestatii2 februarie 2023
Solutionarea contestatiilor3 februarie 2023
Afisarea raspunsului la contestatii3 februarie 2023
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs6 februarie 2023

Calendarul poate suferi unele modificari privind data interviului in functie de disponibilitatea membrilor Comisiilor de concurs.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, 8h/zi.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105

Anunt: 15 dec 2022

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de Cercetator Stiintific gradul 2 (CS2), si a 2 (doua) posturi de Cercetator Stiintific gradul 1 (CS1).

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Inginerie, Biologie sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Regulamentul de concurs al INCDFM si in OM 6129/2016. Candidatii vor specifica in ceerea de inscriere la concurs pentru care din pozitiile descrise in anunt aplica (exemplu: solicit inscriere la concurs pentru un post CS2, cu descrierea de la Pozitia 3).

Sarcini generale:

a) participarea la competitiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atat ca director, responsabil partener sau membru in echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetarii in reviste indexate in baze de date internationale precum Clarivate-Web of Science sau Scopus;
c) implicarea in proiectele noi finantate in corelatie cu expertiza proprie;

d) prezentarea rezultatelor activitatii de cercetare la manifestari stiintifice internationale.

Mai jos sunt descrierile sarcinilor specifice pentru pozitiile scoase la concurs.

Cercetător Științific Gr. 2

Pozitia 1:

Cerintele pentru un post de CS2 in cadrul grupului de microscopie electronica:

 • Cunostinte in operarea unor microscoape electronice cum ar fi JEM ARM 200F, JEM 2100, Tescan Lyra III.
 • Abilitati in efectuarea de investigatii avansate de microscopie electronica analitica prin transmisie si cu baleiaj folosind urmatoarele tehnici: CTEM, HRTEM, tomografie cu electroni, SAED, PED, STEM, EFTEM, EELS, EDS, SEM.
 • Procesarea datelor experimentale si interpretarea rezultatelor obtinute utilizand pachete software specializate de procesare incluzand: Digital Micrograph, Adobe Photoshop, IMOD, SingleCrystal, Genfire, VESTA, QtiPlot
 • Dezvoltarea de programe de analiza a datelor de microscopie electronica folosind Python, C++, Matlab
 • Implicare in realizeaza de automatizari hardware prin intermediul placilor tip Arduino si Raspberry Pi
 • Cunoaste si aplica tehnici specifice de preparare a probelor pentru microscopia electronica prin transmisie si microscopia electronica cu baleiaj.

Pozitia 2:

Competente in experimente de depoluarea solutiilor contaminate, analize structurale de tip difractie de raze X, microscopie electronica de baleaj, cinetica de adsorptie. Dezvoltarea de noi materiale cu aplicatii in domeniul medical si/sau remedierea apelor si solurilor contaminate. Competente in utilizarea de software de tip ImageJ, CorelDraw, Origin.

Pozitia 3:

Compedente in experimente de analize fizico-chimice, microscopie de baleiaj, spectroscopie de infrarosu cu transformata Fourier, Raman, microscopie metalografica.  Dezvoltarea de noi materiale cu aplicatii in domeniul medical si/sau remedierea apelor si solurilor contaminate. Competente in utilizarea de software de tip ImageJ, CorelDraw, Origin.

Pozitia 4:

Expertiza in prepararea si investigarea complexa a sistemelor nanostructurate tip filme subtiri si multistraturi cu componente magnetice, utilizarea metodelor de studii de suprafata prin Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy (STM, AFM, SIMS, Auger), aspcte morfo-structurale (GIXRD, LEED, RHEED, STM) si interactii magnetice, proprietati electronice si magneto-functionalitati la suprafata/interfata (magnetometrie SQUID, VSM, MOKE, Spin Polarized STM, tehnici de sincrotron, magneto-rezistenta).

Pozitia 5

Expertiza in prepararea si investigarea structurala si analiza termica a diversilor compusi, de la intermetalici la oxizi, sticle, ceramici si compusi multifunctionali.  Analiza difractiei de raze X prin metode de rafinare structurala. Evidentierea fazelor cristaline si schimbarilor structurale ce apar in diverse stagii ale tratamentului termic prin investigatii complexe DSC/DTA, corelate cu datele de difractie si spectroscopie Mossbauer.

Pozitia 6

Prepararea si investigarea complexa a diversilor compusi organici si anorganici (complecsi organo-metalici, oxidici si intermetalici nanostructurati inclusiv sub forma de nanoparticule functionalizate, hidruri si boro-hidruri complexe, alanati). Experienta in utilizarea tehnicilor morfo-structurale (XRD, BET, DLS) si spectrometrice (UV-VIS, FTIR, RMN, Mossbauer).

Cercetator Stiintific Gr. 1

Pozitia 1:

Cunoștințe avansate de fizica materiei condensate, metode litografice de fabricație a dispozitivelor electronice, metode chimice și fizice de preparare de materiale și de nanostructuri

Atributii: Sinteza materialelor/nanostructurilor/compozitelor pe baza a diferite tipuri de materiale incluzând semiconductori, metale și dielectrici prin metode chimice, electrochimice sau fizice. Dezvoltarea de metode de fabricație a unor dispozitive electronice bazate pe nanostructuri semiconductoare folosind procese litografice. Caracterizarea electrică, optica, structurala, micromorfologica a materialelor/nanomaterialelor/nanostructurilor de diferite tipuri precum și a dispozitivelor electronice bazate pe acestea. Dezvoltarea de dispozitive electronice avansate bazate pe nanostructuri prin exploatarea unor efecte induse de dimensionalitatea redusă, modelarea proprietăților acestora.

Pozitia 2

Domeniul de specializare inteligentă la nivel național: 5. Materiale funcționale avansate – Subdomeniul 5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică

Cerințe specifice:

 1. Fabricarea și caracterizarea de dispozitive opto-electronice şi electronice în condiții de cameră curată și caracterizarea lor funcțională: diode, structuri metal-izolator-metal (MIM), structuri metal-izolator-semiconductor (MIS) și tranzistori în strat subțire (TFT);
 2. Prepararea de straturi subțiri prin tehnologia depunere prin pulverizare în câmp magnetron în regim de radio-frecvență;
 3. Depunerea de filme subțiri semiconductoare și izolatoare prin metodele CVD și ALD;
 4. Cunoștințe vaste în realizarea micro-structurilor electronice prin fotolitografiere și procesare în camera curată;
 5. Realizarea de analize morfologice (AFM), structurale (XRD, XRR), electrice (curbe Curent-Tensiune pentru tranzitori cu efect de câmp, MIS-uri, diode, celule fotovoltaice, memristori; curbe Capacitate-Tensiune) și opto-electronice (eficiență de conversie cuantică a celulelor solare, efect fotovoltaic, efect fotoelectric);
 6. Învățarea de metode de testare in vitro în culturi de celule;
 7. Coordonarea la nivel de grup a tematicii de fabricare a dispozitivelor opto-electronice şi electronice în condiții de cameră curată.

Pozitia 3

Pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific gradul 1 este necesara expertiza in:

– Evaluarea unghiului de contact in regim static si dinamic in vederea cuantificarii umectabilitatii unei suprafete si a energiei libere a acesteia;

– Evaluarea tensiuni superficiale/interfaciale si a densitatii lichidelor;

– Investigarea cristalelor lichide in volum, compozite sau confinate;

– Depunerea de straturi subtiri prin spin-coating/dip-coating;

– Investigarea proprietatilor dielectrice ale unui mediu in functie de frecventa utilizand spectroscopia dielectrica;

– Prepararea, in prezenta sau absenta unor extracte naturale din plante, a unor structuri semiconductoare pe baza de oxizi metalici si nanoparticule metalice prin metode „green” umede (precipitare chimica, sol-gel, hidrotermala).

Candidatul va desfasura activitati legate de:

– Sinteza „green” a unor micro/nano-structuri bi/tri-componente pe baza de oxizi metalici (ex. ZnO, TiO2, CuO, etc.) si nanoparticule metalice ex. Ag, Au, Pt, etc.), prezenta compusilor organici din extractele fito pe suprafata structurilor anorganice imbunatatind proprietatile biologice si de fotodegradare a poluantilor din apele reziduale ale compozitelor;

– Caracterizarea compozitelor obtinute prin metode „green” prin difracție de raze X, spectroscopie UV-Vis si spectroscopie FTIR;

– Prelucrarea si interpretarea rezultatelor obtinute din masuratori de termogravimetrie, teste de fotocataliza, teste biologice.

Calendarul pentru desfasurarea concursului este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului15 decembrie 2022
Depunerea dosarelor15 decembrie 2022-13 ianuarie 2023
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic16-17 ianuarie 2023
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs17 ianuarie 2023
Analiza de catre comisia de concurs a materialelor pentru proba scrisa18-25 ianuarie 2023
Proba interviu26-27 ianuarie 2023 (in functie de numarul de candidati inscrisi)
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs27 ianuarie 2023
Depunerea de contestatii30 ianuarie 2023
Solutionarea contestatiilor31 ianuarie 2023
Afisarea raspunsului la contestatii1 februarie 2023
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs2 februarie 2023

Calendarul poate suferi unele modificari privind data interviului in functie de disponibilitatea membrilor Comisiilor de concurs.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, 8h/zi.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de  30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105

Anunt: 26 aug 2022

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor cu sediul in Magurele str.Atomistilor 405A, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer, in vederea realizarii urmatoarelor atributii:

 • mentinerea performantelor echipamentelor si instalatiilor de laborator, utilizate in activitatea de cercetare in cadrul camerei curate, conform ISO 14644(CR) si ISO 9001(managementul calitatii);
 • asigurarea suportului tehnic pentru cercetatorii care utilizeaza facilitatile si echipamentele de cercetare aflate in camera curata;
 • management de documente privind incercari conform ISO 17025(laboratoare certificate RENAR);
 • efectuare de incercari conform ISO 17025 si unor standarde specific echipamentelor RENFLAB;
 • alte activitati similare sau conexe, in functie de necesitatile INCDFM

Pentru a putea indeplini aceste atributii, ocupantul postului trebuie:

 • sa aibe studii superioare intr-un domeniu stiintific legat de activitatea INCDFM(fizica, stiinta materialelor, chimie, inginerie)
 • sa aibe experienta in activitatea de cercetare;
 • sa poata comunica(scris si vorbit) in limba engleza(nivel mediu)
 • sa posede cunostinte de operare/programare pe calculator(nivel mediu cel putin pentru softuri de redactare documente, monitorizare aparatura tehnica si stiintifica);
 • sa poata comunica eficient in colaborarea cu cercetatori si personalul tehnic(sa fie familiarizat cu limbajul tehnic stiintific);
 • Existenta unei experiente prealabila legate de standardele ISO17025 si ISO 14644, constituie un avantaj

Dosarul de concurs:

 • Cerere de inscriere la concurs
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 • Copia certificatului de nastere;
 • Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ai ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitate de catere institutie
 • Carnetul de munca sau, dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
 • Adeverinta medicala cu mentiunea apt pentru angajare, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

Concursul va consta in proba de dosar si o proba de interviu/verificarea abilitatilor si conostintelor necesare.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane, pana la data de 24 septembrie 2022, ora 16.00

Relatii la telefon :3690185/105

Anunt: 10 aug 2022

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor cu sediul in Magurele str.Atomistilor 405A, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer in domeniul chimie, in cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0150, cu titlul „Tehnologie acoperiri suprafețe vitrate cu straturi nanostructurate cu proprietăţi antibacteriene şi de autocurăţare” (acronim: NanoTechWin), contract nr. 100PTE/2022, responsabl proiect Besleaga Stan Cristina.
Descrierea postului: in cadrul proiectului va efectua procese de depunere de TiO2.
Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/comunicare.
Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, pana la data de 24 august, ora 16.00
Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt: 31 mar 2022

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor recrutează candidați pentru ocuparea următoarelor posturi, in cadrul proiectului Consolidarea participarii INCDFM la consortiul CERIC-ERIC, SMIS 109522:

 • 2 posturi de asistent de cercetare pentru sinteza și caracterizarea materialelor folosind tehnici de Rezonanță Electronică de Spin
 • 1 post de asistent de cercetare pentru tehnici de nanofabricație cu fascicule de ioni și electroni (SEM-FIB).

Angajarea pe baza de contract de muncă pe termen limitat (max. 2 ani) se face pe baza de CV și interviu. Candidații eligibili vor avea studii superioare, cu licență în domeniile fizică, chimie, știința materialelor sau inginerie.

Pentru candidații admiși există posibilitatea unei cariere ca cercetător științific sau inginer de dezvoltare tehnologica cu extinderea contractului de munca pe termen nelimitat.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul pe adresa de email pavi@infim.ro, până la data de 29.04.2022. Interviurile cu candidații vor fi organizate prin teleconferință în perioada 02-13.05.2022, data și ora exactă fiind stabilite de comun acord cu fiecare dintre candidații înscriși.

Relații la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt: 22 feb 2022

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR cu sediul in Magurele str.Atomistilor 405A, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de asistent de cercetare stiintifica, in cadrul proiectului „„Biosenzori nanostructurati de unică folosință pe bază de fibre metalice electrospinate pentru monitorizarea in timp real a superoxidului în culturi celularePN-III-P1-1.1-TE-2019-0387”, director proiect dr.Ignat-Barsan Madalina-Maria.

Cele doua poziții vor acoperi următoarele competente profesionale:
Poziția 1: preparare de materiale nanostructurate pentru fabricarea biosenzorilor de superoxid dismutaza
Poziția 2: aplicarea biosenzorilor nanostructurati de superoxid dismutaza pentru cuantificarea concentrației de superoxid in culturi celular

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in perioada 01.03.2022-14.09.2022 8h/zi

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, pana la data de 28.02.2022,ora 16.00

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt: 9 feb 2022

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Cercetator Stiintific gradul 2 (CS2).

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Stiinta Materialelor sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Regulamentul de concurs al INCDFM si in OM 6129/2016.

Sarcini generale:

a)participarea la competitiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atat ca director, responsabil partener sau membru in echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetarii in reviste indexate ISI;
c) implicarea in proiectele noi finantate in corelatie cu expertiza proprie;

d) prezentarea rezultatelor activitatii de cercetare la manifestari stiintifice internationale.

Mai jos sunt descrierile sarcinilor specifice pentru pozitia scoasa la concurs.

Cercetător Științific Gr. 2

 1. Depuneri de straturi subtiri cu proprietatie semiconductoare, dielectrice, feroelectrice prin diferite metode fizico-chimice (PLD, MAPLE, pulverizare in RF sau DC, evaporare termica).
 2. Tehnici de litografie utilizabile pentru realizarea de dispozitive electronice/optoelectronice, senzori, etc.
 3. Analize structurale, cum ar fi difractie de raze X, dar si SEM, AFM; masuratori electrice preliminare.
 4. Dezvoltarea de noi materiale si heterostructuri cu potential aplicativ.
 5. Participare la sarcini administrative legate de raportari, achizitii de materiale, etc.
 6. Invatarea de noi metode de caracterizare, in special metode optice.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt: 7 ian 2022

Grupul de Materiale Catalitice și Cataliză de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (România) anunță scoaterea la concurs a unei poziții de cercetător științific post-doc, pe o perioadă de 12 +12 luni, normă întreagă, începând cu data de 1 Martie 2022, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-ERC-2021-0007 („Carburi metalice 2D drept catalizatori activi și selectivi pentru oxidarea directă a CH4”).

Poziția oferă oportunitatea de a lucra într-un proiect interdisciplinar care se concentrează pe utilizarea carburilor metalice drept catalizatori eterogene.

Calificări

Doctor în chimie sau știința materialelor la momentul numirii (sau o disciplina apropiată, după caz).

Experiență anterioară în cercetare în cel puțin una dintre temele:

(1) sinteza materialelor,

(2) știința suprafeței,

(3) cataliză eterogenă,

(4) caracterizarea materialelor.

Se așteaptă ca solicitanții să fie motivați să își îmbunătățească abilitățile în cadrul acestui proiect de cercetare interdisciplinară.

Candidații interesați trebuie să trimită o scrisoare de intenție și un CV. Pentru o mai bună organizare a interviului, vă rugăm să aplicați înainte de data de 03 februarie 2022.

Angajator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (website: www.infim.ro)

Adresa: Strada Atomiștilor nr. 405A, 077125-Magurele, Ilfov, Romania

E-mail: mihaela.florea@infim.ro

Anunt: 14 dec 2021

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi de Cercetator Stiintific gradul 2 (CS2), si a unui post de Cercetator Stiintific gradul 1 (CS1).

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Inginerie, Biologie sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Regulamentul de concurs al INCDFM si in OM 6129/2016. Candidatii vor specifica in ceerea de inscriere la concurs pentru care din pozitiile descrise in anunt aplica (exemplu: solicit inscriere la concurs pentru un post CS2, cu descrierea de la Pozitia 3).

Sarcini generale:

a)participarea la competitiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atat ca director, responsabil partener sau membru in echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetarii in reviste indexate ISI;
c) implicarea in proiectele noi finantate in corelatie cu expertiza proprie;

d) prezentarea rezultatelor activitatii de cercetare la manifestari stiintifice internationale.

Mai jos sunt descrierile sarcinilor specifice pentru pozitiile scoase la concurs.

Cercetător Științific Gr. 2

Pozitia 1:

 1. Depuneri de straturi subtiri cu proprietatie semiconductoare, dielectrice, feroelectrice prin diferite metode fizico-chimice (PLD, pulverizare in RF sau DC, evaporare termica).
 2. Analize structurale, cum ar fi difractie de raze X, dar si SEM, AFM; masuratori electrice preliminare.
 3. Dezvoltarea de noi materiale si heterostructuri cu potential aplicativ.
 4. Participare la sarcini administrative legate de raportari, achizitii de materiale, etc.
 5. Invatarea de noi metode de caracterizare, in special metode optice.

Pozitia 2:

Experienta practica de minim 10 ani in prepararea de materiale anorganice, bio-anorganice si hibride prin diferite metode de sinteza.

Atributiile pe post:

i) Prepara materiale de tip pulberi nanocristaline, pure si dopate cu impuritati paramagnetice, pentru diverse aplicatii: optoelectronica, gas-sensing, fotocataliza, piezoelectricitate, folosind metode de sinteza chimica umeda si uscata precum: co-precipitare, precipitare inversa, hidrotermala, sinteza din topitura sau dizolvare-precipitare.

ii) Prepara materiale de tip pulberi policristaline sau monocristaline din categoria combinatiilor complexe ale metalelor tranzitionale, cu potential biologic ca materiale antimicrobiene, antiinflamatoare sau in terapia cancerului.

iii) Prepara celule solare perovskitice hibride anorganic-organic, standard si inversate, folosind metode de depunere a filmelor (straturilor) componente precum spray-coating, spin-coating si Slot die coating.

iv) Efectueaza investigatii structurale prin difractie de raze X pe pulbere si investigatii optice prin metode spectroscopice in UV-Vis si IR. Efectueaza masuratori spectrometrice de rezonanta electronica de spin (RES).

v) Proceseaza datele experimentale (difractograme de raze X si spectre FTIR si UV-Vis) si interpreteaza rezultatele obtinute utilizand pachete software specializate de procesare precum Origin.

vi) Redacteaza rapoarte si articole stiintifice, participa la competitii de proiecte corespunzatoare nivelului/competentelor stiintific(e), si contribuie la formarea tinerilor angajati.

Pozitia 3:

 • Identificarea de materiale noi pentru senzori chemorezistivi de gaze in acord cu cerintele de aplicatii in monitorizarea noxelor din atmosfera;
 • Evaluarea proprietatilor senzitive (sensibilitate, selectivitate, stabilitate, timpi de raspuns/revenire) in acord cu normele europene de detectie ale gazului tinta;
 • Intelegerea fundamentala a legaturii: structura-functionalitate, cu implicatii asupra reactivitatii suprafetei;
 • Identificarea partenerilor de reactie in interactia dintre materialul sensibil si gazul de test;
 • Elaborarea mecanismului de transfer de sarcina asociat cu reactiile de suprafata si legatura cu efectul de traductor, respectiv cu modificarea parametrilor masurabili;
 • Publicarea rezultatelor in reviste ISI, tinta principala fiind Sensors and Actuators B – Chemical IF=7.46;

Pozitia 4:

Cunoștințe generale de fizica materiei condensate, în special de structura corpului solid, structura electronică, semiconductori, sisteme ordonate.

Sinteză suprafețe și heterostructuri prin epitaxie din fascicul molecular (MBE).

Cunoaștere aprofundată a tehnicilor de spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, ARPES, spectroscopie de fotoelectroni pe arie limitată).

Alte tehnici de caracterizare a suprafețelor: difracție de electroni lenți (LEED), difracție de electroni rapizi (RHEED), microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM), spectroscopie de electroni Auger (AES).

Cunoștințe tehnice în domeniul vidului ultra-înaintat (UHV) și a instrumentației funcționând în aceste condiții.

Materiale cu proprietăți feroice (feroelectrice, feromagnetice, multiferoice).

Abilitatea de a conduce proiecte de cercetare și de a valorifica rezultatele obținute (articole, brevete, comunicări la conferințe etc.).

Pozitia 5

Domeniu: Procese chimice si fizice in starea condensata si materiale avansate cu aplicatii in domeniul chimiei, bio-chimiei si energiei.

Materiale: Ceramici, sisteme de nanoparticule functionalizate, sisteme moleculare, sisteme organo-metalice

Cerinte:

 • Conceperea si sinteza de compusi chimici, organo-metalici, materiale magneto-functionale si sisteme de nanoparticule functionalizate.
 • Investigarea proprietatilor morfo-structurale magnetice si termice (inclusiv hipertermie magnetica) ale compusilor realizati
 • Conceperea si caracterizarea materialelor mezoporoase cu proprieti stocatoare de gaze, inclusiv stocatoare de hidrogen

Cercetator Stiintific Gr. 1

Pozitia 1:

Pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific gradul 1 este necesara expertiza in:

-analiza prin microscopie de forta atomica (AFM);

-analiza prin microscopie optica de baleiaj in camp apropiat (NSOM);

-analiza prin difractie de raze X (XRD);

depunerea de straturi subtiri prin evaporare termica in vid si din solutie prin metoda spin-coating;

-electrozii conductori transparenti;

– realizarea de heterostructuri organice si hibride;

-investigarea proprietatilor electrice ale heterostructurilor organice.

Candidatul va desfasura activitati legate de prepararea si caracterizarea unor probe pe baza de semiconductori organici si materiale hibride:

1) caracterizarea prin AFM si “near-field scanning optical miccroscopy” (NSOM) a straturilor din diferite tipuri de materiale: organice, metale, oxizi, etc;

2) caracterizarea structurala a straturilor organice unicomponent si mixte depuse prin diferite metode, prin difractie de raze X;

3) depunerea si caracterizarea electrozilor conductori transparenti, inclusiv a celor multistrat;

4) realizarea de heterostructuri organice, cu strat activ mixt (heterojonctiune de volum), si hibride.

Alte activitati desfasurate de candidat vor fi focalizate pe prepararea de straturi subtiri utilizand metode de depunere in vid (evaporarea termica) si de depunere din solutie (spin-coating).

De asemenea, candidatul va desfasura activitati in cadrul proiectelor aflate in derulare:

1) Elastomeric tuneable metasurfaces for efficient spectroscopic sensors for plastic detection/Tip proiect: EEA GRANTS;

2) Celule solare hibride deformabile si impermeabile: PCE 2020;

3) Investigation of the properties of deposited on different plastic substrates organic thin films after high-energy ion and neutron irradiation/Tip proiect: Dubna.

Calendarul pentru desfasurarea concursului CS-CS3-IDT3, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului14 decembrie 2021
Depunerea dosarelor 14 decembrie 2021-14 ianuarie 2022 (30 de zile)
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic17 ianuarie 2022
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs17 ianuarie 2022
Analiza de catre comisia de concurs a materialelor pentru proba scrisa18-21 ianuarie 2022
Proba interviu25-26 ianuarie 2022 (in functie de numarul de candidate inscrisi)
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs26 ianuarie 2022
Depunerea de contestatii27 ianuarie 2022
Solutionarea contestatiilor28 ianuarie 2022
Afisarea raspunsului la contestatii28 ianuarie 2022
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs31 ianuarie 2022

Calendarul poate suferi unele modificari privind data interviului in functie de disponibilitatea membrilor Comisiilor de concurs.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, 8h/zi.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105

Anunt: 8 dec 2021

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 posturi de Cercetator Stiintific (CS), 4 posturi de Cercetator Stiintific gradul 3 (CS3), si a 1 post de Inginer Dezvoltare Tehnologica (IDT).

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Stiinta Materialelor, Informatica, Inginerie (chimie, electronica, electrotehnica, automatizari, calculatoare, etc.), Biologie sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Regulamentul de concurs al INCDFM. Candidatii vor specifica in ceerea de inscriere la concurs pentru care din pozitiile descrise in anunt aplica (exemplu: solicit inscriere la concurs pentru un post CS, cu descrierea de la Pozitia 3).

Sarcini generale:

a) participarea la competitiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atat ca director, responsabil partener sau membru in echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetarii in reviste indexate ISI;

c) implicarea in proiectele noi finantate in corelatie cu expertiza proprie;

d) prezentarea rezultatelor activitatii de cercetare la manifestari stiintifice internationale.

Mai jos sunt descrierile sarcinilor specifice pentru pozitiile scoase la concurs.

Cercetător Științific

Pozitia 1:

 1. Sinteze chimice: sinteze organice, reacții în stare solidă, hidrotermale, sol-gel, impregnare umedă și uscată, depunere-precipitare, co-precipitare.
 2. Fabricare de celule solare
 3. Metode de analiză a texturale si structurale: fizisorbție de gaze inerte, chemosorbție de molecule sondă, difracție de raze X, spectroscopie UV-VIS, spectroscopie FTIR, spectroscopie Raman, termogravimetrie, microscopie electronică de baleiaj (SEM).
 4. Metode de chimice de analiza prin cromatografie şi rezonanţă magnetică nucleară (RMN).
 5. Elaborarea de rapoarte științifice pentru proiectele din grup, precum și în cele în care este implicată ca membru de echipa din afara grupului.
 6. Implicarea în activități de achiziție de materiale și echipamente (redactare referate, studiu de piață, cerere de oferte, etc.).

Pozitia 2:

Domeniu: Fizica starii condendsate, corelatii electronice si magnetism

Interes: caracterizarea interactiunilor magnetice si fenomenelor electronice locale in materiale cu dimensionalitate scazuta, in special in cazul nanostructurilor uni si bidimensionale.

Cerinte:

 • Metode de preparare de filme substiri si multistraturi (rf sputtering si PLD, scopul final este de obtiere de structuri cu aplicabilitate practica).
 • Metodele de caracterizare specifice, incepand cu XRD si reflectometrie de raze X si terminand cu metodele de investigare magnetica (MOKE, VSM, SQUID), incluzand spectroscopia Mossbauer cu electroni de conversie.
 • Fenomene de texturare magnetica si cuplaj magnetic interfacial. Directiile de cercetare implica studiul sistemelor bidimensionale ce prezinta fenomene GMR si TMR, fenomene de polarizare de spin, cuplaj magnetic interfacial, senzori, sisteme multifunctionaleetc.

Pozitia 3:

Domeniu: Stiinta si Ingineria Materialelor (PhD)

Interes: corelatii sinteza/procesare – proprietati morfostructurale – proprietati fizice; materiale pentru energie (supraconductoare, conversie optica, rezistente in conditii extreme), biomateriale compozite

Cerinte:

 • Tehnici de procesare – metalurgia pulberilor (sinterizare asistata de camp electric, aliere mecanica, deformare plastica, etc), magnetoprocesare, sonoprocesare, topire zonara, PLD.
 • Tehnici de caracterizare – XRD, proprietati mecanice statice cu temperatura, masurari magnetice ale supraconductorilor (SQUID, VSM).
 • Limba straine – Engleza avansat

Pozitiile 4 si 5:

2 posturi pentru dezvoltarea de materiale nanostructurate cu aplicatii in biodetectie, actuatie biomimetica si interfete biologic sintetic. Activitatile aferente posturilor presupun prepararea de materiale nanostructurate sau de nanostructuri (fibre polimerice, nanostructuri anorganice, filme subtiri metalice si semiconductoare) prin metode chimice si fizice, functionalizare chimica si biochimica si caracterizare avansata prin metode ce includ masuratori electrochimice (voltametrie ciclica, spectroscopie de impedanta etc.), masuratori electrice, caracterizare optica si structurala.

Cercetator Stiintific Gr. 3

Pozitia 1:

Pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific gradul 3 este necesara expertiza in:

– tehnica de litografiere prin nanoimprint UV (UV-NIL);

– analiza prin microscopie electronica de baleiaj (SEM);

– analiza prin spectrofotometrie FTIR;

depunerea de straturi subtiri prin metoda Langmuir-Blodgett si drop cast;

-realizarea electrozilor metalici.

Candidatul va desfasura activitati legate de prepararea si caracterizarea unor probe, in principal nanostructurate, pe baza de semiconductori organici:

1) realizarea de nanostructuri in semiconductori anorganici, metale si semiconductori organici prin tehnici de litografie prin nanoimprint UV si litografie soft;

2) caracterizarea morfologica a straturilor organice depuse prin diferite metode, prin microscopie electronica de baleiaj;

3) studierea proprietatilor vibrationale ale compusilor organici (monomeri, oligomeri, polimeri) investigati sub forma de straturi subtiri depuse prin diferite metode.

4) realizarea de heterostructuri organice uni si multistrat din monomeri, oligomeri si polimeri.

Alte activitati desfasurate de candidat vor fi focalizate pe prepararea de straturi subtiri utilizand metode de depunere din solutie (Langmuir-Blodgett, drop cast).

De asemenea, candidatul va desfasura activitati in cadrul proiectelor aflate in derulare:

1) Elastomeric tuneable metasurfaces for efficient spectroscopic sensors for plastic detection/Tip proiect: EEA GRANTS;

2) Celule solare hibride deformabile si impermeabile: PCE 2020;

3). Investigation of the properties of deposited on different plastic substrates organic thin films after high-energy ion and neutron irradiation/Tip proiect: Dubna.

Pozitia 2:

 1. Depuneri de straturi subtiri cu proprietatie semiconductoare, dielectrice, feroelectrice prin diferite metode fizico-chimice (PLD, pulverizare in RF sau DC, evaporare termica).
 2. Analize structurale, in special difractie de raze X, dar si SEM, AFM.
 3. Dezvoltarea de noi materiale si heterostructuri cu potential aplicativ.
 4. Participare la sarcini administrative legate de raportari, achizitii de materiale, etc.
 5. Invatarea de noi metode de caracterizare, in special metode optice.

Pozitia 3:

Domeniu: Fizica starii condensate si a materialelor avansate cu aplicatii potentiale in domeniul energiei, spatiu si securitate si auto.

Materiale: ceramici, compusi intermetalici, compozite

Aplicatii principale: materiale termoelectrice si materiale pentru conditii extreme

Experienta experimentala necesara:

 • Tehnici de procesare: topire materiale in arc si RF, tehnici de sinteza in stare lichida si solida, incluzand cresteri de monocristale (Czochralski, Bridgemann, LZA) si metalurgia pulberilor (sinterizare asistata), precum si tehnici CVD asistata de aerosoli.
 • Tehnici de caracterizare: structurala prin difractie de raze X, proprietati de transport electric si termic (PPMS, SBA, LFA), proprietati magnetice (SQUID, VSM), analiza dimensiunilor de particule (PSA), analiza termografica in infrarosu

Experienta de analiza si simulare numerica:

 • analizarea datelor XRD cu FullProf Suite prin metodele Rietveld si LeBail
 • simulari numerice prin metoda elementelor finite (COMSOL)

Limba engleza nivel avansat

Capacitatea de a coordona tineri cercetatori (studenti, masteranzi) si ingineri si tehnicieni in laborator.

Pozitia 4:

Domeniu: Fizica starii condensate si a materialelor avansate cu aplicatii potentiale in domeniul energiei, spatiu si securitate si auto.

Materiale: metale refractare, ceramici, compusi intermetalici, compozite

Aplicatii principale: materiale pentru conditii extreme (fuziune si fisiune nucleara), straturi si acoperiri de protectie (bariere termice si anticoroziune), materiale structurale si functionale (aliaje ODS, HEA)

Experienta experimentala necesara:

 • Tehnici de procesare: tehnici de sinteza prin metalurgia pulberilor (aliere mecanica, sinterizare asistata), topire, tehnici de imbinare (difuzie, difuzie asistata, brazare)
 • Tehnici de caracterizare: morfo-structurala si compozitionala prin XRF si SEM/EBS/EDX) difractie de raze X, proprietati de transport electric si termic (PPMS, SBA, LFA), proprietati magnetice (SQUID, VSM), analiza dimensiunilor de particule (PSA), proprietati termo-mecanice (dilatometrie, duritate, incovoiere, compresiune si alungire).

Experienta de analiza si simulare numerica:

 • analizarea datelor cu programe specifice tehnicilor experimentale de mai sus

Limba engleza nivel avansat

Capacitatea de a coordona tineri cercetatori (studenti, masteranzi) si ingineri si tehnicieni in laborator.

Pozitia 5:

 • Chimist/biochimist/fizician cu experienta in dezvoltarea de biosenzori electrochimici. Experienta in biofizica/biochimie/electrochimie.
 • Atributii: Dezvoltarea de biosenzori bazati pe arhitecturi noi ce folosesc nanomateriale sau dispozitive bazate pe nanomateriale. Folosirea unor mecanisme biomimetice (incluzand reactii biochimice sau electrochimice specifice) in dezvoltarea unor senzori cu selectivitate si sensitivitate mare. Dezvoltarea de metode chimice noi de functionalizare a substraturilor pentru obtinerea de noi tipuri de biosenzori. Colaborarea cu colegii pentru dezvoltarea unor arhitecturi complexe, noi, avansate pentru dezvoltarea de senzori si biosenzori cu proprietati superioare celor actuali. Elaborarea de aplicatii de proiecte si indrumarea cercetatorilor tineri, elaborarea de articole stiintifice si de patente.

Inginer de Dezvoltare Tehnologică

Pozitia 1:

 • Realizare senzori prin depunerea materialului gaz-senzitiv pe substrate comerciale de alumina prevazute cu electrozi si incalzitor de Platina;
 • Tratamente termice straturi senzitive;
 • Calibrare incalzitor de Platina cu Pirometrul optic Lumasense IN-5L Plus;
 • Depanare, automatizare si calibrare a Statiei de Mixare a Gazelor;
 • Masuratori electrice de caracterizare a proprietatilor senzitive pentru diverse materiale (sensibilitate, selectivitate, stabilitate, timpi de raspuns/revenire) cu Statia de Mixare a Gazelor;
 • Masuratori electrice de caracterizare complexa a materialelor senzitive (rezistenta electrica si lucru de extractie relativ) cu Sonda Kelvin McAllister KP 6500;
 • Publicarea/brevetarea rezultatelor.

Calendarul pentru desfasurarea concursului CS-CS3-IDT3, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului8 decembrie 2021
Depunerea dosarelor9 decembrie 2021-7 ianuarie 2022 (30 de zile)
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic10 ianuarie 2022
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs10 ianuarie 2022
Analiza de catre comisia de concurs a materialelor pentru proba scrisa11-14 ianuarie 2022
Proba interviu17-18 ianuarie 2022 (in functie de numarul de candidate inscrisi)
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs18 ianuarie 2022
Depunerea de contestatii19 ianuarie 2022
Solutionarea contestatiilor20-21 ianuarie 2022
Afisarea raspunsului la contestatii25 ianuarie 2022
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs25 ianuarie 2022

Calendarul poate suferi unele modificari privind data interviului in functie de disponibilitatea membrilor Comisiilor de concurs.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105

Anunt: 13 iul 2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor cu sediul in Magurele str.Atomistilor 405A, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea  unui post de asistent de cercetare stiintifica, absolvent al Facultatii de Fizica in cadrul proiectului „Analize fizico-chimice, material nanostructurate si dispozitive pentru aplicatii in domeniul farmaceutic si medical din Romania-AMD-FARMA-MED-RO”, director proiect dr.BAIBARAC ANETA-MIHAELA.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 8h/zi

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, ora 16.30

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt: 11 feb 2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor cu sediul in Magurele str.Atomistilor 405A, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea  unui post de asistent de cercetare stiintifica, absolvent al Facultatii de Fizica, in cadrul proiectului „Paradigme tehnologice in sinteza si caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabila” (acronim: VARDIMTECH), contract nr. 75PCCDI/2018  Director proiect : Dr. C.M.Teodorescu

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, norma intreaga.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, pana la data de 11.03.2021

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt: 09 feb 2021

Posturi pentru cercetatori pentru proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2020-2374

Descriere scurta:

Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala a INCDFM anunta scoaterea la concurs a 2 (doua) posturi de asistent cercetare, unul cu norma intreaga si altul cu jumatate de norma (4 ore/zi), pe o perioada determinate de 34 luni, incepand cu 1 martie 2021, in cadrul Proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-2374, cu titlul: “Contributii la studiul dezintegrarii beta duble si investigarea fizicii dincolo de Modelul Standard“. Posturile se refera la dezvoltarea de metode avansate de calcul a elementelor de matrice nucleare si factorilor spatiu de faza ce apar in studiul dezintegrarii beta duble si investigarea unor posibile procese fizice dincolo de limitele Modelului Standard. Candidatii, sa aiba cunostiinte temeinice in domeniile fizica nucleara teoretica si fizica energiilor inalte, precum si in fizica computationala. 

Detalii pentru continutul dosarului de candidatura se gasesc la adresa adresa:

https://infim.ro/wp-content/uploads/2018/12/Procedura-de-organizare-a-concursului-ACS.pdf

Data publicarii 9 Februarie 2021

Data limita pentru aplicatii: 23 Februarie 2021

Angajator: Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, infiintat in anul ianuarie 2016

Adresa: Str. Atomistilor, nr. 407, 077125-Magurele, jud. Ilfov, Romania

Telefon: 0740189698

Fax: 021-4574142

E-mail: sabin.stoica@cifra.infim.ro

Website: www.cifra-c2unesco.ro

Anunt: 01 oct 2020

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 7 posturi de Cercetator Stiintific (CS), 5 posturi de Cercetator Stiintific gradul 3 (CS3),  5 posturi de Cercetator Stiintific gradul 2 (CS2), 4 posturi de Cercetator Stiintific gradul 1 (CS1) si a 1 post de Inginer Dezvoltare Tehnologica gradul 3 (IDT3).

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Inginerie, Biologie sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Regulamentul de concurs al INCDFM si in OM 6129/2016 (posturile CS2 si CS1). Candidatii vor specifica in ceerea de inscriere la concurs pentru care din pozitiile descrise in anunt aplica (exemplu: solicit inscriere la concurs pentru un post CS2, cu descrierea de la Pozitia 5).

Mai jos este descrierea sarcinilor pentru pozitiile scoase la concurs.

Cercetător Științific Gr. 1

Pozitia 1:

 • Spectroscopii de fotoelectroni, inclusiv spectroscopie a benzii de valență cu polarizare de spin: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), angle-resolved photoelectron spectroscopy (ARPES), spin-resolved photoelectron spectroscopy.
 • Sinteză de suprafețe atomic curate, straturi subțiri ordonate și heterostructuri prin tehnici de epitaxie din fascicul molecular (MBE), asistate de metode de caracterizare compozițională și structurală in situ: XPS, spectroscopie de electroni Auger, difracție de electroni lenți sau rapizi (LEED, RHEED).
 • Sisteme feroice: feroelectrice, feromagnetice, multiferoice, cuplaje magnetoelectrice.
 • Calcule ab initio prin metode DFT (density functional theory).

Pozitia 2:

 • Identificarea de materiale noi pentru senzori chemorezistivi de gaze in acord cu cerintele de aplicatii in monitorizarea noxelor din atmosfera; 
 • Evaluarea proprietatilor senzitive (sensibilitate, selectivitate, stabilitate, timpi de raspuns/revenire) in acord cu normele europene de detectie ale gazului tinta;
 • Intelegerea fundamentala a rolului morfologiei asupra reactivitatii suprafetei;
 • Identificarea partenerilor de reactie in interactia dintre materialul sensibil si gazul de test;
 • Elaborarea mecanismului de transfer de sarcina asociat cu reactiile de suprafata si legatura cu efectul de traductor, respectiv cu modificarea parametrilor macroscopici;
 • Publicarea rezultatelor in reviste ISI, tinta principala fiind Sensors and Actuators B – Chemical IF=7.100;
 • Participarea la competitii nationale/internationale de proiecte;
 • Formare tineri.

Pozitia 3:

 • Candidatul trebuie să aibă cunoștințe solide de fizica materialelor calcogenice si expertiza in sinteza materialelor 2D din calcogenuri ale metalelor tranziționale și ale elementelor din grupa a IV-a (transition metal dichalcogenides – TMD; group-IV monochalcogenides – IV-MC) si in elaborarea de heterostructuri pentru aplicații de stocare şi procesare a informaţiei. Experiență în depunerea de straturi subțiri calcogenice folosind pulverizarea catodică (magnetron sputtering). Analiza structurală (XRD, EXAFS) a filmelor calcogenice. Candidatul trebuie sa aibe abilitati in prepararea de structuri şi dispozitive pentru memorii nevolatile și selectori. Tehnici de caracterizare a proprietăților electrice ale acestora. Modelarea proprietăților de transport electric.
 • Candidatul trebuie sa participe in mod activ la competitiile de proiecte naționale și internaționale și la diseminarea rezultatelor științifice precum si la formarea studentilor, doctoranzilor si a tinerilor cercetători (asistenti de cercetare, cercetatori stiintifici).
 • Candidatul trebui sa deschide noi direcții de cercetare și/sau dezvoltarea tematicilor și tehnicilor existente în INCDFM, cu focalizare în domeniul materialelor calcogenice.

Pozitiile 4 si 5:

 • Chimist/biochimist/fizician cu experienta in dezvoltarea de biosenzori electrochimici. Experienta in biofizica/biochimie/electrochimie. Experienta demonstrata in elaborarea de aplicatii de proiect si in managementul proiectelor de cercetare.
 • Atributii: Dezvoltarea de biosenzori bazati pe arhitecturi noi ce folosesc nanomateriale sau dispozitive bazate pe nanomateriale. Folosirea unor mecanisme biomimetice (incluzand reactii biochimice sau electrochimice specifice) in dezvoltarea unor senzori cu selectivitate si sensitivitate mare. Dezvoltarea de metode chimice noi de functionalizare a substraturilor pentru obtinerea de noi tipuri de biosenzori. Colaborarea cu colegii pentru dezvoltarea unor arhitecturi complexe, noi, avansate pentru dezvoltarea de senzori si biosenzori cu proprietati superioare celor actuali. Elaborarea de aplicatii de proiecte si indrumarea cercetatorilor tineri, elaborarea de articole stiintifice si de patente.

Cercetator Stiintific Gr. 2

Pozitia 1:

Candidatul este utilizator avansat al unor tehnici moderne de microscopie electronica analitica prin transmisie disponibile pe microscoapele JEM ARM 200F si JEM 2100 si al unor programe de calcul dedicate instalate la INCDFM pentru:

 • Investigatii morfo-structurale folosind tehnicile CTEM si SAED, investigatii structurale pana la rezolutie atomica (HRTEM si STEM), masuratori elementale ale compozitiei chimice (EDS, EELS) ale materialelor micro si  nanostructurate (pulberi, filme subtiri, ceramici);
 • Investigatii asupra proceselor de biodegradare si biotransformare a materialelor nanostructurate in medii biologice;
 • Investigarea modificarilor caracteristicilor morfo-structurale in timpul sau dupa experimente in-situ;
 • Interpretarea rezultatelor experimentale folosind programe informatice dedicate microscopiei electronice prin transmisie (ImageJ, Digital Micrograph) si compararea acestora cu simularile teoretice (EELSMODEL, xHREM, Crystal Kit, Mac Tempas);
 • Redacteaza rapoarte si articole stiintifice, participa la competitii de proiecte corespunzatoare nivelului/competentelor stiintific(e).

Pozitia 2:

Este necesara expertiza in:

 • tehnica de litografiere cu facicol de electroni (EBL);
  • tehnica de litografiere prin nanoimprint UV (UV-NIL);
  • analiza prin microscopie electronica de baleiaj (SEM);
  • analiza prin spectroscopie elipsometrica;
  • analiza prin spectrofotometrie FTIR;
  • depunerea de straturi subtiri in vid prin evaporare termica si din solutie prin metoda Langmuir-Blodgett, drop cast si spin-coating.

Candidatul va desfasura activitati legate de prepararea si caracterizarea unor probe, inclusiv a unor probe nanostructurate, pe baza de semiconductori organici:

1) realizarea de nanostructuri in semiconductori anorganici, metale si semiconductori organici prin tehnici de litografiere cu fascicol de electroni si litografie prin nanoimprint UV;

2) caracterizarea morfologica a straturilor organice unicomponent si mixte prin microscopie electronica de baleiaj;

3) determinarea caracteristicilor de material (indice de refractie, constanta dielectrica, coeficient de extinctie functie de de lungimea de unda pe domeniul spectral UV-VIS-NIR) pentru compusi organici sub forma de straturi subtiri si determinarea grosimii acestor straturi prin metode elipsometrice;

4) studierea proprietatilor vibrationale ale compusilor organici (monomeri, oligomeri, polimeri) investigati sub forma de straturi subtiri depuse prin diferite metode.

Alte activitati desfasurate de candidat vor fi focalizate pe prepararea de straturi subtiri utilizand metode de depunere in vid (evaporarea termica) si de depunere din solutie (Langmuir-Blodgett, spin-coating, drop cast).

Alte cerinte au in vedere:

a) participarea la competitiile de proiecte (conform expertizei impuse pentru ocuparea postului) atat ca director, responsabil partener sau membru in echipa de lucru;

b) participarea la publicarea rezultatelor cercetarii in reviste indexate ISI;
c) implicarea in proiectele noi finantate in corelatie cu expertiza proprie.

Pozitia 3:

 • Expertiza in domeniul cresterii straturilor subtiri prin metode fizico-chimice, in special PLD;
 • Cunostinte de fizica starii condensate, cu precadere in domeniul materialelor dielectrice, ferolecetrice si a structurilor asociate acestora;
 • Abilitate in dezvoltarea de aplicatii;
 • Participarea la competitii de proiecte, redactarea de lucrari stiintifice, instruirea de tineri.

Pozitia 4:

 • Fizician cu experienta in fabricarea de nanostructure si de dispozitive electronice bazate pe nanostructuri. Experienta in folosirea metodelor de nanofabricatie (litografie) si in preparare (e.g. depunere in vid, depunere electrochimica). Experienta demonstrata in elaborarea de aplicatii de proiect.
 • Atributii: Dezvoltarea de dispozitive nanoelectronice folosind metode de fabricatie ce includ atat tehnici de preparare de material (metode de depunere de filme subtiri, metode electrochimice si chimice) cat si metode litografice (fotolitografie si litografie de electroni). Caracterizarea materialelor si a dispozitivelor prin metode ce includ masuratori electrice si de microscopie electronica. Elaborarea de aplicatii de proiecte si indrumarea cercetatorilor tineri, elaborarea de articole stiintifice si de patente.

Pozitia 5:

 • Conceperea si sinteza de materiale magneto-functionale compozite, oxidice, polimerice si de compusi organo-metalici polinucleari.
 • Preparari de sisteme de nanoparticule magnetice functionalizate sau distribuite in diverse matrici, pentru aplicatii bio-medicale si/sau catalitice.
 • Analiza morfo-structurala si compozitionala. Tehnici de absorbtie/desorbtie de gaze. Spectrometrie optica Investigarea experimentala si teoretica a mecanismelor de delocalizare electronica de interes in cataliza si foto-cataliza, inclusiv prin spectroscopie Mossbauer. Activarea acestor fenomene prin hipertermie magnetica.

Pozitia 6:

 • Conceperea si sinteza de materiale magneto-functionale intermetalice.
 • Investigarea proprietatilor morfo-structurale (XRD), magnetice (VSM si SQUID) si termice (TGA/DSC) ale magnetilor nanocompoziti si materialelor magneto-calorice.  
 • Investigarea magneto-functionalitatii in astfel de sisteme, cu accent asupra optimizarii efectelor magneto-calorice, inclusiv cazul celor insotite de transformari de faza.

Cercetător Științific Gr. 3

Pozitia 1:

 • Spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA), inclusiv cu rezoluție spațială: NanoESCA, microscopie de electroni lenți și de fotoelectroni (LEEM, PEEM).
 • Sinteză de suprafețe atomic curate, straturi subțiri ordonate și heterostructuri prin tehnici de epitaxie din fascicul molecular (MBE), asistate de metode de caracterizare compozițională și structurală in situ: XPS, spectroscopie de electroni Auger, difracție de electroni lenți sau rapizi (LEED, RHEED).
 • Reacții moleculare la suprafețe investigate la scară nanoscopică și în timp real.

Pozitia 2:

Expertiza necesara: Fizica starii condensate, teoria cuantica a solidului, materiale cuantice 2D si 3D

Descriere:

 • Modelari teoretice ale materialelor topologice (sisteme 2D de tip grafena, fosforena)
 • Calcule spectrale si de transport pentru materialelor cuantice prin abordari non-hermitice.
 • Investigatii teoretice ale semimetalelor Weyl si Dirac.
 • Investigatiii teoretica asupra dinamicii materialelor topologice si asupra tranzitiilor de faza
 • Programare numerica avansata (Mathematica).

Pozitia 3:

 • Sinteze chimice: reacții în stare solidă, hidrotermale, sol-gel, impregnare umedă și uscată,
 • Catalizatori și procese catalitice în contextul chimiei verzi. Fotocatalizatori. Reacții catalitice heterogene (reacţii de hidrogenare, reacţii de oxidare și chimie fină).
 • Metode de analiză a structurii și compoziției catalizatorilor: fizisorbție de gaze inerte, chemosorbție de molecule sondă, difracție de raze X, spectroscopie UV-VIS, spectroscopie FTIR, spectroscopie Raman, spectroscopie de fotoelectroni (XPS), microscopie electronică de baleiaj (SEM).
 • Metode de cuantificare a activității catalitice și fotocatalitice. Analiza produșilor de reacție prin analiză cromatografică (GC-MS) şi rezonanţă magnetică nucleară (RMN).

Pozitia 4:

 • Cunostinte in domeniul materialelor feroelectrice, dielectrice si a structurilor bazate pe acestea;
 • Abilitati experimentale, cum ar fi lucrul in camera curata, utilizarea echipamentelor de masura (ex. pentru masuratori piroelectrice), utilizarea altor echipamente pentru caracterizari morfo-structurale;
 • Dezvoltarea de aplicatii, in special in domeniul senzoristicii dar si al dispozitivelor electronice;
 • Participare la competitii de proiecte si la redactarea de lucrari stiintifice.

Pozitia 5:

 • Chimist cu experienta in dezvoltarea de material polimerice noi si de folosire a acestora pentru functionalizarea suprafetelor. Experienta demonstrata in elaborarea de aplicatii de proiect.
 • Atributii: Dezvoltarea de materiale polimerice noi pentru functionalizarea suprafetelor. Dezvoltarea unor materiale polimerice pentru folosirea in biosenzori pentru imbunatatirea proprietatilor de selectivitate si a sensibilitatii acestora. Folosirea tehnicilor specifice de caracterizare a materialelor polimerice incluzand spectroscopia Raman si infrarosu, cromatografia de lichide (HPLC).

Pozitia 6:

 • Chimist cu experienta in prepararea nano si microstructurilor polimerice. Experienta demonstrata in elaborarea de aplicatii de proiect CDI.
 • Atributii: Dezvoltarea metodelor de fabricare a nano si microstructurilor polimerice, incluzand fibre, fire, straturi prin metode ce include electro si force spinning. Dezvoltarea de metode de functionalizare a acestora (depuneri in vid, electrodepuneri) pentru obtinerea de dispozitive ce include muschi artificiali sau senzori.

Cercetator Stiintific

Pozitia 1:

Expertiza necesara: Fizica starii condensate, teoria cuantica a solidului,optica cuantica

Descriere:

 • Studii teoretice asupra sistemelor cuantice hibride (sisteme nanoelectromecanice în regim cuantic, nanomagneti moleculari și artificiali).
 • Elaborare de metode teoretice avansate pentru descrierea sistemelor cuantice deschise.
 • Investigarea teoretica și modelarea numerica a dinamicii sistemelor cuantice hibride (SCH) în prezenta proceselor disipative.
 • Programare numerica avansata (Fortran 90, Python, Mathematica).

Pozitia 2:

Candidatul la ocuparea unui post de Cercetator Stiintific (CS) in cadrul grupului de RES (rezonanta electronica de spin) al laboratorului 50 detine o experienta practica de minim 2 ani in utilizarea spectrometrelor RES in regim continuu si cu temperatura variabila pana la 10 K.

Atributiile pe post ale CS in cadrul grupului de RES al laboratorului 50:

 • Opereaza spectrometrele RES in regim continuu instalate in cadrul INCDFM: Bruker EMX-plus (banda X de microunde), Bruker ELEXYS E580X (banda X de microunde) si Bruker E500Q (banda Q de microunde).
 • Efectueaza investigatii avansate RES in multifrecventa si la temperatura variabila (300 K – 10 K) pe probe izolatoare si semiconductoare sub forma de monocristal si pulberi policristaline sau nanometrice.
 • Proceseaza datele experimentale si interpreteaza rezultatele obtinute utilizand programe specializate de procesare precum XEPR, WinEPR, EPRNMR, EASYSPIN, Origin, in vederea caracterizarii centrilor paramagnetici prezenti in probele studiate.
 • Redacteaza rapoarte si articole stiintifice, participa la competitii de proiecte corespunzatoare nivelului/competentelor stiintific(e).

Pozitia 3:

 • Candidatul trebuie să aibă cunoștințe in domeniul: i) opticii si spectroscopiei; ii) materialelor compozite bazate pe compusi marcromoleculari si nanotuburi de carbon / grafena si iii) stocarea energiei (baterii reincarcabile cu litiu). 
 • Activitatea candidatului va fi focalizata pe proprietatile optice ale materialelor 2D, cu focalizare pe: i) dezvoltarea a noi compozite bazate pe compusi macromolecular, oxid de grafena in stare redusa si MoS2; ii) evidentierea proprietatilor optice si structurale ale materialelor compozite si iii) evidentierea la nivel de laborator a performantelor materialelor compozite in bateriile reincarcabile cu litiu.
 • Candidatul va participa la competitiile de proiecte, la diseminarea rezultatelor obtinute si la implementarea proiectelor aflate in derulare in laborator.

Pozitia 4:

 • Prepararea de materiale ceramice prin metode chimice sau prin tehnologia ceamica clasica, din pulberi oxidice;
 • Depunerea de straturi subtiri prin metode chimice, gen pulverizare, centrifugare;
 • Dezvoltarea de heterostructuri pentru aplicatii in conversia fotovoltaica a luminii solare;
 • Participare la competitii de proiecte si la redactarea de lucrari stiintifice.

Pozitia 5:

 • Chimist cu experienta in dezvoltarea de materiale noi si in functionalizarea acestora.
 • Atributii: Functionalizarea materialelor prin metode chimice sau fizice pentru obtinerea de senzori sau biosenzori. Investigarea proprietatilor specific ale acestor material si dispozitive prin metode spectroscopice si electrochimice.

Pozitia 6:

 • Preparari de filme subtiri si multistraturi intermetalice, cu proprietati magnetrice prin sputtering.
 • Contactarea lor si caracterizari magnetice, magneto-optice si de magneto-conductie.
 • Structuri magnetice spiralate si necolineare.
 • Studiul teoretic si experimental al efectelor de clusterizare magnetica si reflectarea acestora asupra parametrilor magnetici masurabili experimental.  

Pozitia 7 (contract pe perioada determinata, perioada se negociaza in cazul in care candidatul este admis):

 • Candidatul trebuie să aibă cunoștințe de: i) fizica materialelor amorfe calcogenice și teorii ale formării sticlelor; ii) modelarea tranziției de fază în materialele calcogenice cu schimbare de fază folosind automatele celulare; iii) implementarea modelelor pentru determinarea temperaturii de tranziție și a abilității de formare a sticlelor calcogenice; iv) folosirea algoritmilor de învățare automată (machine learning) pentru identificarea domeniilor de formare a sticlei și descoperirea de noi materiale calcogenice cu comutare cu memorie și comutare cu prag; si v) prelucrarea, analiza și vizualizarea datelor experimentale folosind limbajele de programare Python și R.
 • Candidatul va participa la competitiile de proiecte, la diseminarea rezultatelor obtinute prin publicarea de articole științifice și participarea la conferințe internaționale si la implementarea proiectelor aflate in derulare in laborator.

Inginer de Dezvoltare Tehnologică Gr. 3

Pozitia 1:

 • Proiectare, realizare și testare de noi dispozitive funcționând în vid ultra-înalt (UHV).
 • 2. Mentenanță și dezvoltări experimentale ale instalațiilor complexe de știința suprafețelor existente în institut.
 • Participare la experimente de epitaxie din fascicul molecular (MBE), spectroscopie de fotoelectroni (XPS) și microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM).

Calendarul pentru desfasurarea concursului CS-CS3-IDT3,  este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului1 octombrie 2020
Depunerea dosarelor1-30 octombrie 2020 (30 de zile)
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic2 noiembrie 2020
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs2 noiembrie 2020
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise3-9 noiembrie 2020
Proba interviu10-11 noiembrie 2020 (in functie de numarul de candidati inscrisi)
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs11 noiembrie 2020
Depunerea de contestatii12 noiembrie 2020
Solutionarea contestatiilor13-16 noiembrie 2020
Afisarea raspunsului la contestatii16 noiembrie 2020
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs17 noiembrie 2020

Calendarul pentru desfasurarea concursului CS2-CS1,  este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului01 octombrie 2020
Depunerea dosarelor1-30 octombrie 2020 (30 de zile)
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic3 noiembrie 2020
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs4 noiembrie 2020
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise5-11 noiembrie 2020
Proba interviu12-13 noiembrie 2020 (in functie de numarul de candidate inscrisi)
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs13  noiembrie 0202
Depunerea de contestatii16 noiembrie 2020
Solutionarea contestatiilor17-18 noiembrie 2020
Afisarea raspunsului la contestatii18 noiembrie 2020
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs19 noiembrie 2020

Calendarul poate suferi unele modificari privind data interviului in functie de disponibilitatea membrilor Comisiilor de concurs.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane pana la data de 30 octombrie 2020, ora 1600.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt: 01 oct 2020

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, in cadrul proiectului : „Biosenzori nanostructurati de unica folosinta pe baza de fibre metalice electrospinate pentru monitorizarea in timp real a superoxidului in culture celulare”, director proiect Ignat-Barsan Maria-Madalina.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 24 luni, 8h/zi

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt: 03 sept 2020

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de asistent de cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica), Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale) sau Biologie.

Doua din cele cinci  posturi sunt in cadrul urmatoarelor proiecte:

 • un post in cadrul proiectului TE: „Biosenzori nanostructurati de unica folosinta pe baza de fibre metalice electrospinate pentru monitorizarea in timp real a superoxidului in culturi celulare”  Director proiect dr.Ignat-Barsan Madalina-Maria.
 • un post in cadrul proiectului TE: “RECYCLE -Reciclarea chimică a PET –  o nouă cale catalitică heterogenă “, director proiect dr.Neatu Florentina.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata,  8h/zi.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt: 22ian 2020

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare stiintifica-doctorand-, absolvent al  Facultatii de Fizica, Chimie, Stiinta si Ingineria Materialelor sau Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor in cadrul proiectului : „Sinergia agentilor antimicrobieni incorporati  in acoperiri durabile de bio-sticla pentru implanturi endo-osoase(SYNERGLASS)”, Director Proiect: Dr. Stan George.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt: 17oct 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 4 posturi CS3, cu una din urmatoarele descrieri:

A.- Cunoștințe aprofundate de tehnica vidului ultraînalt;

– Cunoștințe aprofundate de Spectroscopie de Fotoelectroni (XPS, UPS, ARUPS, difracție de fotoelectroni);

– Sinteză de suprafețe și heterostructuri prin Epitaxie din Fascicul Molecular;

– Caracterizarea suprafețelor prin difracție de electroni lenți (LEED) și microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM);

– Microscopie de electroni lenți și de fotoelectroni (LEEM – PEEM);

B.- Cunoștințe aprofundate de tehnica vidului ultraînalt;

– Cunoștințe aprofundate de Spectroscopie de Fotoelectroni (XPS, UPS, ARUPS, difracție de fotoelectroni);

– Sinteză de suprafețe și heterostructuri prin Epitaxie din Fascicul Molecular;

– Caracterizarea suprafețelor prin difracție de electroni lenți (LEED) și microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM);

– Caracterizări prin spectroscopie de fotoelectroni cu rezoluție spațială (spectro-microscopie de fotoelectroni);

– Preparări chimice prin metoda sol-gel.

C.- Cunoștințe aprofundate de tehnica vidului ultraînalt;

– Cunoștințe aprofundate de Spectroscopie de Fotoelectroni (XPS, UPS, ARUPS, difracție de fotoelectroni);

– Sinteză de suprafețe și heterostructuri prin Epitaxie din Fascicul Molecular;

– Caracterizarea suprafețelor prin difracție de electroni lenți (LEED) și microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM);

– Caracterizarea magnetismului de suprafață prin efect Kerr magneto-optic (MOKE).

D.1. Specialist in sinteza in atmosfera inerta a compusilor organometalici si de tip TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence) cu emisie de lumina folositi in tehnologii de tip OLED, OLET, OPV precum si in aplicatii de tip senzori de gaze, etc; 2. Specialist in purificarea compusilor organometalici si TADF prin coloana cromatografica, metode de separare, recristalizare, HPLC si GC-MS; 3. Specialist in metode de depunere de straturi organice prin: spincoating, drop-casting, dipcoating, voltametrie ciclica, cronoamperometrie, evaporare termica, etc.; 4. Specialist in caracterizarea compusilor organometalici si TADF prin metode spectroscopice: UV-VIS, fluorescenta, FTIR, NMR precum si interpretarea rezultatelor obtinute; 5. Lucrul in camera curata pentru tehnici de fotolitografie si folosirea gloveboxului pentru depunerea straturilor organice sensibile la oxigen si umiditate; 6. Participare la scrierea de articole stiintifice in domeniul chimiei organometalice si TADF precum si a aplicatiilor care includ acesti compusi: organica electronica, etc.; 7. Participarea la proiecte de tip PD, PED, TE, Nucleu, CERIC, PCCDI, POC; 8. Participarea la activitati de popularizare a stiintei: „Școala Altfel”.

E.1. Specialist in depunerea de straturi subtiri prin metode fizice sau chimice: drop casting, spin coater, evaporare termica, e-beam, sputtering etc.; 2. Specialist in optimizarea si obtinerea de dispozitive electronice de tip OLED, OFET, OPV, etc. Caracterizarea dispozitivelor prin masuratori electrice, electroluminescenta; 3. specialist in realizarea de sinteze de nanocompozite pe baza de compusi carbonici si medicamente. Caracterizarea materialelor prin diferite tehnici experimentale: Raman, XRD, FT-IR, XPS, HPLC, UV-VIS, TGA, DSC; 4. participare la scrierea de articole stiintifice in domeniul compusilor organometalici si a nanocompozitelor pe baza de structuri carbonice si medicamente; 5. participarea la scrierea si realizarea de proiecte nationale de tip: PED, PCCDI, TE, Nucleu, IDEI, POC; 6. participarea la activitati de popularizare a stiintei: activitati de tip „Scoala Altfel”.

F. Preparari de sisteme cu proprietati supraconductoare prin metode neconventionale. Preparari de sisteme oxidice, cu proprietati diverse prin metode neconventionale. Caracterizari proprietati supraconductoare prin metode magnetice si de transport electric.

 • 3 Posturi CS, cu una din urmatoarele descrieri:

A.- Activități de sinteză de catalizatori heterogeni de tip oxizi micști prin metode de impregnare umedă și uscată, depunere-precipitare, co-precipitare, sol-gel.

– Activități legate de caracterizarea texturală, optică, structurală şi morfologică (fizisorbție de gaze inerte, chemosorbție de molecule sondă, difracție de raze X, spectroscopie UV-VIS, spectroscopie FTIR, spectroscopie Raman, spectroscopie de fotoelectroni, microscopie electronică de baleiaj).

– Experiență în realizarea de reacții catalitice heterogene (reacţii de hidrogenare, reacţii de oxidare, reacții verzi și chimie fină).

– Activități de analiză a produșilor de reacție prin analiză cromatografică (GC-MS).

B.- Cunoștințe aprofundate de tehnica vidului ultraînalt;

– Cunoștințe aprofundate de Spectroscopie de Fotoelectroni (XPS, UPS, ARUPS, difracție de fotoelectroni);

– Sinteză de suprafețe și heterostructuri prin Epitaxie din Fascicul Molecular;

– Caracterizarea suprafețelor prin difracție de electroni lenți (LEED) și microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM);

– Caracterizări structurale prin difracție de raze X (XRD).

C.Activitatea desfasurata de candidat va fi focalizata pe: i) evidentierea proprietatilor vibrationale, fotoluminescente si structurale ale nanostructurilor de carbon de tip nanotuburi de carbon si grafena (oxid de grafena, oxide de grafena in stare redusa si grafena asamblate in maxim 4 straturi) care vor fi functionalizate chimic/electrochimic cu compusi organici sau macromoleculari, ii) utilizarea nanoparticulelor de Ag si Au si a grafenelor decorate cu astfel de nanoparticule pentru detectia optica prin spectroscopie UV-VIS, SERS si SEIRA a compusilor organici utilizati in domeniul farmaceutic si medical din Romania si iii) proprietatile optice si structurale ale materialelor compozite bazate pe compusi anorganici (exemplu: nanotuburi de carbon – oxid de fier, etc.) si organic-anorganic (exemplu: polimeri – nanoparticule de oxizi, etc.). Candidatul va desfasura activitati in proiectele aflate in derulare: POC 58/2016, PCCDI 44 /2018, PCCDI 38/2018, MANUNET 95/2019, PCCDI 47/2018, PCCDI 58/2018, PF12/2018 si PN19/2018. Alte cerinte ale postului de cercetator stiintific scos la concurs sunt: i) participarea activa la competitiile de proiecte aferente expertizei necesare pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific avand rolul atat de director de proiect cat si de responsabil de proiect; implicarea ca membru in echipele de cercetare ale noilor proiecte in concordanta cu expertiza dovedita este de asemenea avuta in vedere; ii) coparticiparea in elaborarea cererilor de brevete, iii) participarea la publicarea rezultatelor stiintifice in reviste cotate ISI si iv) implicarea in proiectele noi acceptate la finantare in concordanta cu expertiza demonstrate pana in prezent. Persoana de contact pentru infomatii suplimentare este: Mihaela Baibarac (email: barac@infim.ro). Expertiza necesara: Expertiza necesara pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific presupune experienta in domeniul imprastierii Raman – inclusiv spectroscopia Raman exaltata prin plasmoni de suprafata, spectroscopie de absorbtie UV-VIS-NIR si IR, fotoluminescenta, fotoconductie, difractia de raze X, sinteza materiale pe baza de carbon, nanoparticule metalice si a compozitele lor.

D. Activitatea desfasurata de candidat va fi focalizata pe: i) evidentierea proprietatilor vibrationale, fotoluminescente si structurale ale nanostructurilor de carbon de tip grafena (oxid de grafena,oxide de grafena in stare redusa si grafena asamblata in maxim 4 straturi) care vor fi functionalizate chimic/electrochimic cu compusi anorganici, organici sau macromoleculari, ii) procese de tip exciton-fonon evidentiate in cazul materialelor cu structura de strat intercalate cu compusi organici sau macromoleculari, si iii) procese de transfer de sarcina la interfata structurilor de tip organic-anorganic (exemplu: polimer – nanoparticule de oxizi, etc.) si anorganic-anorganic (exemplu nanotuburi de carbon – oxizi de fier, etc.). Candidatul va desfasura activitati in proiectele aflate in derulare: POC 58/2016, PCCDI 44 /2018, PCCDI 38/2018, MANUNET 95/2019, PCCDI 47/2018 si PCCDI 58/2018, PF12/2018 si PN19/2018. Alte cerinte ale postului de cercetator stiintific scos la concurs sunt: i) participarea activa la competitiile de proiecte aferente expertizei necesare pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific avand rolul atat de director de proiect cat si de responsabil de proiect; implicarea ca membru in echipele de cercetare ale noilor proiecte in concordanta cu expertiza dovedita este de asemenea avuta in vedere; ii) coparticiparea in elaborarea cererilor de brevete, iii) participarea la publicarea rezultatelor stiintifice in reviste cotate ISI si iv) implicarea in implementare proiectelor noi acceptate la finantare in concordanta cu expertiza demonstrate pana in prezent. Persoana de contact pentru infomatii suplimentare este: Mihaela Baibarac (email: barac@infim.ro).

Expertiza necesara: Expertiza necesara pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific presupune experienta in domeniul imprastierii Raman – inclusiv spectroscopia Raman exaltata prin plasmoni de suprafata, spectroscopie de absorbtie UV-VIS-NIR si IR, fotoluminescenta, fotoconductie, difractia de raze X, modelari prin DFT, sinteza materiale cu structura de strat si a compozitele lor.

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Inginerie, Inginerie chimica, Ingineria materialelor, Biologie sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Legea 319/2003, Regulamentul de concurs al INCDFM . Candidatii vor specifica in ceerea de inscriere la concurs pentru care din pozitiile descrise in anunt aplica (exemplu: solicit inscriere la concurs pentru un post CS, cu descrierea de la punctul D).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Calendarul pentru desfasurarea concursului, este urmatorul:

Activitate Perioada
Anuntarea concursului 17 octombrie 2019
Depunerea dosarelor 17 octombrie-15 noiembrie 2019
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic 18 noiembrie 2019
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs 18 noiembrie 2019
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise 19-22 noiembrie 2019
Proba interviu 25 noiembrie 2019
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs 25 noiembrie 2019
Depunerea de contestatii 26 noiembrie 2019
Solutionarea contestatiilor 27-28 noiembrie 2019
Afisarea raspunsului la contestatii 29 noiembrie 2019
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs 29 noiembrie 2019

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 15 noiembrie 2019, ora 16.00

Relatii la telefon: 3690185/105.


Anunt

Data Publicarii : 14 oct 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post CS1 cu urmatoarea descriere:

A.- Activități de sinteză de materiale prin metode de impregnare umedă și uscată, depunere-precipitare, co-precipitare, sol-gel; activități legate de caracterizarea texturală, optică și structurală (fizisorbție de gaze inerte, chemosorbție de molecule sondă, difracție de raze X, spectroscopie UV-Viz, spectroscopie FTIR, spectroscopie Raman, spectroscopie de fotoelectroni).

– Experiență în realizarea de reacții catalitice eterogene (conversia biomasei, procese de depoluare, reacții verzi și chimie fină).

– Activități de analiză  a produșilor de reacție prin analiză cromatografică (GC-MS, HPLC și RMN). Elaborarea de propuneri de proiecte naționale și internaționale.

– Activitatea de diseminare a rezultatelor și în general a informației în cadrul proiectelor de cercetare contractuală.

– Candidatul câștigător va trebui să deschidă noi direcții de cercetare și/sau să dezvolte tematicile de cercetare fundamentală și aplicativă existente în INCDFM, în domeniul catalizei.

 • 4 posturi CS2, cu una din urmatoarele descrieri:

A.- Tehnici de caracterizare a suprafețelor ─ XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy), AES (Auger Electron Spectroscopy), UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), STM (Scanning Tunneling Microscopy);

– Tehnici de obținere de materiale ─ tehnici de creștere monocristale semiconductoare, tehnici de creștere straturi subțiri, tehnici de preparare materiale nanostructurate, metode chimice de preparare a materialelor;

– Tehnici de caracterizare a proprietăților electrice și optice ale materialelor;

– Preparare de structuri și dispozitive din materiale semiconducoare cu diverse aplicații și caracterizarea acestora.

 

B.Depunerea prin pulverizare cu magnetron si nanostructurare (tratament termic rapid) de #straturi subtiri si #straturi si structuri multistrat cu grosimi nanometrice pe baza de semiconductori (Si, Ge, SiGe, SiGeSn) si de oxizi (HfO2, SiO2, TiO2, ZrO2)

Realizarea de # structuri (trilayer) de memorie nevolatila si de # structuri fotosensibile in VIS-SWIR pe baza de nanoparticule semiconductoare imersate in matrice oxidica

Studiul proprietatilor de transport electric la intuneric (inclusiv de memorie) si sub lumina in corelatie cu structura cristalina, morfologia si compozitia: experiment, modelare si/sau simulare

Cunoastere privind tehnici de caracterizare structurala, morfologica si compozitionala: TEM, XRD, XPS, spectroscopie Raman pentru intelegerea comportarii (foto)electrice

Abordarea de noi materiale de interes actual la nivel international pentru studii fundamentale si aplicative

Pregatirea de proiecte de cercetare nationale si europene

 

C.Tehnici de preparare de #straturi subtiri si #straturi si structuri multistrat cu grosimi nanometrice pe baza de semiconductori (Si, Ge, SiGe, SiGeSn), oxizi (HfO2, SiO2, TiO2, ZrO2) si metale (Al, Au)

Tehnici de caracterizare a proprietatilor electrice, fotoelectrice si optice ale materialelor

Tehnici de caracterizare a materialelor prin spectroscopie FTIR, spectroscopie UV-VIS, difractie de raze X (reflectometrie de raze X, incidenta razanta etc.)

Cunoastere privind tehnici de caracterizare structurala, morfologica si compozitionala: TEM, XRD, XPS, spectroscopie Raman pentru intelegerea comportarii (foto)electrice

Abordare de noi materiale de interes actual la nivel international pentru studii fundamentale si aplicative

Pregatire de proiecte de cercetare nationale si europene

 1. 1. Cunoștințe vaste în tehnica de depunere prin pulverizare magnetron în regim de radio-frecvență si fabricarea de straturi subțiri de grosimi nanometrice pe bază de metale, oxizi și nitruri; 2. Cunoștințe avansate în fabricarea micro-structurilor electronice: Fabricarea de tranzistori în strat subțire prin tehnici fotolitografice; Obținerea de dispozitive tip celule fotovoltaice pe bază de materiale organice și anorganice; 3. Cunoștințe solide în realizarea unei suite de analize morfologice, structurale, optice și electrice: SPM (minim operare în modul contact și non-contact); XRD (identificare structurală, determinare grad de texturare), XRR (modelare în Leptos – calculare grosimi strat/ multistrat, rugozități de interfață și supratață, densitate strat); 4. Spectroscopie UV-Vis (interpretarea spectrelor de absorbție sau transmisie); 5. Realizarea și interpretarea măsurătorilor electrice (I-V, C-V) pentru dielectrici, semiconductori, structuri MOS, tranzistori cu efect de câmp și celule fotovoltaice; 6.Candidatul câștigător va trebui sa dezvolte tematici de cercetare inovative în domeniul micro- și nano-electronicii. Experință profesională: să aibă activitate  de  cercetare-dezvoltare de specialitate sau în  învățământul  superior de cel puțin 6 ani sau 4 ani dacă are titlul de doctor în domeniul pentru care candidează.
 2. Nano-compozite bazate pe combinatii de materiale oxidice si materiale 2D cu potential de aplicatii in stocarea energiei (baterii si spercapacitoare); depuneri de straturi subtiri prin metode fizico-chimice; analize structurale si morfologice pentru straturi componente in baterii si supercapacitori; elaborarea de heterostructuri pentru aplicatii in domeniul producerii si stocarii energiei; sinteza de noi materiale compozite cu potential de aplicatii in diverse domenii de interes pentru o dezvoltare durabila.

F.Conceperea si sinteza de materiale magneto-functionale ceramice. Analiza difractiei de raze X prin metode de rafinare structurala. Cunoasterea aprofundata si utilizarea analizei de date de difractie prin metode analitice tip full profile. Investigarea experimentala si teoretica a proprietatilor termice, magnetice si magneto-functionale in sisteme oxidice nanocristaline. 

 

 1. G. Conceperea si sinteza de materiale magneto-functionale intermetalice. Investigarea proprietatilor morfo-structurale magnetice si termice ale magnetilor nanocompoziti intermetalici. Solidificare ultrarapida. Compozitie de faza si analiza datelor magnetice obtinute prin magnetometrie in proba vibranta (VSM) si SQUID. Investigarea magneto-functionalitatii in astfel de sisteme.

Candidatii trebuie sa aiba studii superioare in unul din domeniile Fizica, Chimie, Inginerie, Biologie sau similare, si sa indeplineasca standardele prevazute in Legea 319/2003,  Regulamentul de concurs al INCDFM si in OM 6129/2016 . Candidatii vor specifica in ceerea de inscriere la concurs pentru care din pozitiile descrise in anunt aplica (exemplu: solicit inscriere la concurs pentru un post CS2, cu descrierea de la punctul D).

Calendarul pentru desfasurarea concursului,   este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului14 octombrie 2019
Depunerea dosarelor14 octombrie-12 noiembrie 2019
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic13 noiembrie 2019
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs13 noiembrie 2019
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise14-18 noiembrie 2019
Proba interviu20 noiembrie 2019
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs20 noiembrie 2019
Depunerea de contestatii21 noiembrie 2019
Solutionarea contestatiilor22-25 noiembrie 2019
Afisarea raspunsului la contestatii25 noiembrie 2019
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs26 noiembrie 2019

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 12 noiembrie 2019, ora 16.00

Relatii la telefon: 3690185/105.


Anunt

Data Publicarii : 7 oct 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de asistent de cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Patru din cele cinci  posturi sunt in cadrul urmatoarelor proiecte:

 • un post in cadrul proiectului PCCDI: „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă”, Director proiect Cristian Mihail Teodorescu.
 • doua posturi in cadrul proiectului POC 58/2016: Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate si dispositive pentru aplicatii in domeniul farmaceutic si medical din Romania(AMA-FARMA-MED-RO), Director proiect Dr.Mihaela Baibarac
 • 1 post(ACS-doctorand) in cadrul proiectului POC 28/2016: Materiale avansate special pe baza de bor si de pamanturi rare(REBMAT), Director proiect Dr.Adrian Crisan

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 8h/zi.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105”


Anunt

Data Publicarii : 16 iulie 2019

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA- filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post de asistent de cercetare stiintifica pentru absolventi ai Facultatii de Fizica, Automatica si Calculatoare, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.
Postul este destinat tinerilor absolventi care nu depasesc 4 ani vechime in cercetare.
Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 8h/zi, in cadrul proiectului PCCDI-2017 cu titlul “Valorificarea Extensivă a experienței în activități de Spațiu și Securitate”.

Perioada de angajare Septembrie 2019 – 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, functie de rezultate si existenta finantarii.

Tematica: Valorificarea și exploatarea metodelor și programelor software elaborate pentru analiza complexă, neliniară a parametrilor caracteristici diferitelor tipuri de măsurători spațiale (astronomice, astrofizice și cosmologice).

Cunostiinte necesare: fizica generala, programare

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii se pot consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Persoana de contact: Sabin STOICA


Anunt

Data Publicarii : 13 martie 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov,
organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Științifica (ACS) cu
contract individual de munca cu norma intreaga pe perioada determinata (18.04.2019 -15.10.
2020) in cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134 Contract Nr. 23PCCDI din
16/04/2018 cu titlul „Imbunatatirea calitatii vietii prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de
nanoparticule eficiente in decontaminarea apelor si solurilor”. Angajarea ACS se va face in
acord cu contractul de finantare al proiectului 23PCCDI/2018 si in conformitate cu prevederile
acordului ferm de colaborare din data de 8/03/2018 in care se prevede ca ” persoanele angajate
de catre partenerul P1-INCDFM vor fi preluate prin angajare de institutia coordonatoare
(USAMVB) dupa finalizarea proiectului (15/10/2020)”.
Candidații trebuie sa aibă competente specifice tematicii celor trei proiecte componente
ale proiectului complex 23PCCDI/2018 după cum urmează:

Sa fie Absolvent al Facultății de Agricultura, specializarea Biologie din cadrul
Universității de Științe Agronomice si Medicină Veterinară București.
• Sa aibă cursuri de masterat in domeniul Conservării biodiversității Mediului.
• Sa dețină competente specifice in aclimatizarea plantelor, botanica, fiziologie si
morfologia plantelor.
Conditiile de concurs si
actele necesare
la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.
inscrierii
le
puteti
consulta
Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de
zile de la data aparitiei anuntului.
Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt

Data Publicarii : 22 februarie 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– un post de asistent de cercetare stiintifica (ACS) doctorand, in cadrul proiectului PCE  “124 SENZORI BIOMIMETICI BAZATI PE TRANZISTORI CU EFECT DE CAMP DE INALTA PERFORMANTA CU CANAL NANOFIR”-director proiect Dr.Ionut Enculescu;

– un post de asistent de cercetare stiintifica (ACS), in cadrul proiectului 13PCCDI/2018 – TERAPII INTELIGENTE PENTRU BOLI NON-COMUNICABILE BAZATE PE ELIBERAREA CONTROLATA DE COMPUSI FARMACOLOGICI DIN CELULE INCAPSULATE DUPA MANIPULARE GENETICA SAU BIONANOPARTICULE VECTORIZATE, responsabil Ignat-Barsan Madalina-Maria

Candidatii sa fie absolventi ai uneia dintre urmatoarele facultati: Facultatea de Fizica, Chimie, Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate (specializare:inginerie fizica), Inginerie Medicala (Biomateriale si dispozitive medicale) sau Biologie.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntul

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt

Data Publicarii : 19 februarie 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de postdoctorand, pe o perioda da 6 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 1 an, in cadrul proiectului POC P-37-689 – Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații – NANOBIOSURF, dupa cum urmeaza :

 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimică, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț, tehnici de spectroscopie printre altele; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor

Anunt

Data Publicarii : 17 decembrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post de asistent de cercetare stiintifica, absolvent al Facultatii de Fizica. Angajarea se face in cadrul proiectului PCCDI 75 „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă”, Director Proiect, Dr. Cristian Mihail Teodorescu. Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/rules-and-regulations. Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntul Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt

Data Publicarii : 13 decembrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a  6 posturi de Asistent de Cercetare Științifica(ACS), cu contract individual de munca cu norma intreaga pe perioada determinata (15.02.2019 -15.10.2020) in cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134 Contract Nr. 23PCCDI din 16/04/2018 cu titlul „Imbunatatirea calitatii vietii prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente in decontaminarea apelor si solurilor”., responsabil proiect dr.Daniela Predoi. Angajarea celor 6 ACS se va face in acord cu contractul de finantare al proiectului 23PCCDI/2018 si in conformitate cu prevederile acordului ferm de colaborare din data de 8/03/2018 in care se prevede ca ”cele 6 persoane angajate de catre partenerul P1-INCDFM vor fi preluate prin angajare de institutia coordonatoare (USAMVB) dupa finalizarea proiectului (15/10/2020)”.

Candidatii trebuie sa aiba competente specifice tematicii celor trei proiecte componente ale proiectului complex 23PCCDI/2018 dupa cum urmeaza:

 • Studiul capacitatii depoluante a unor noi nanoparticule asupra apelor de suprafata contaminate cu ioni de metale grele si microorganisme cu potential patogen
 • Dezvoltarea si evaluarea efectelor toxicologice ale unor nanoparticule utilizate in aplicatii de mediu”
 • Utilizarea in agricultura a nanocompozitelor magnetice si influenta acestora asupra mediului in contextul strategiilor de siguranta alimentara

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la https://infim.ro/rules-and-regulations/

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt

Data Publicarii : 18 Octombrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 8 posturi de cercetator stiintific gradul III, domeniul fizica, chimie, stiinta materialelor, inginerie.
 • 10 posturi de cercetator stiintific gradul , domeniul fizica, chimie, stiinta materialelor, inginerie.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea 319/2003.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea Career-Rules and Regulations

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respective 16 noiembrie 2018.

Relatii la telefon: 3690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 18 Octombrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 2 posturi de cercetator stiintific gradul I, domeniul fizica, , cu specializare în sisteme nanostructurate, sisteme cu dimensionalitate varibilă, suprafețe și interfețe.
 • 4 posturi de cercetator stiintific gradul II, domeniul fizica, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinta materialelor, ingineria materialelor, cu specializare în tehnici spectroscopice, microscopice și spectromicroscopice de caracterizare, sinteză de materiale avansate și nanostructuri cu potențial aplicativ.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau ca au submis propuneri de proiect in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea Career-Rules and Regulations

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respective 16 noiembrie 2018.

Relatii la telefon: 3690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 10 Octombrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de programator sistem informatic, absolvent de studii superioare.

Sarcinele postului:

 • Elaboreaza şi întreţine aplicaţii software şi baze de date;
 • Oferă asistenţă utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate;
 • Dezvoltă baza de cunoştinţe de specialitate a compartimentului;
 • Asigură buna funcţionare a echipamentelor din dotare

Dosarul de concurs va contine:

 • cerere de inscriere la concurs
 • copie acte de studii
 • copie certificat de nastere/casatorie, CI
 • CV
 • copie carnet de munca, adeverinta vechime, extras Revisal

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 10 Septembrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 (cinci )posturi de asistent de cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectelor PCCDI dupa cum urmeaza:

 • 1 post pe proiectul: „Program interinstituțional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile si din piele”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 2 posturi pe proiectul: „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 1 post pe proiectul:”Terapii inteligente pentru boli non-comunicabile bazate pe eliberarea controlata de compusi farmacologi din cellule incapsulate dupa manipulare genetica sau bionanoparticule vectorizate”, Responsabil proiect Ignat-Barsan Madalina Maria;
 • 1 post pe proiectul:”Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România”, responsabil proiect Secu Mihail

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 09 August 2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA- filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de asistent de cercetare stiintifica pentru absolventi ai Facultatii de Fizica, Automatica si Calculatoare, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Posturile sunt destinate tinerilor absolventi care nu depasesc 4 ani vechime in cercetare. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectului PCCDI-2017 cu titlul “Valorificarea Extensivă a experienței în activități de Spațiu și Securitate”.

Perioada de angajare: Septembrie 2018 – 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, functie de rezultate si existenta finantarii.

Tematica:  Valorificarea și exploatarea metodelor și programelor software elaborate pentru analiza complexă, neliniară a parametrilor caracteristici diferitelor tipuri de măsurători spațiale (astronomice, astrofizice și cosmologice).

Cunostiinte necesare: fizica generala, programare.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii se pot consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Persoana de contact: Sabin STOICA 0740189698

Anunt

Data Publicarii : 23 Iulie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 9 (noua)posturi de asistent de cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectelor PCCDI dupa cum urmeaza:

 • 3 posturi pe proiectul: „Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor nanocompozite avansate”, Director Proiect: Dr. Victor Kuncser;
 • 1 post pe proiectul: „Program interinstituțional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile si din piele”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 3 posturi pe proiectul: „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 1 post pe proiectul: „Noi metodologii de diagnosticare si tratament: provocari actuale si solutii tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale”, Director Proiect: Dr. George Stan;
 • 1 post pe proiectul: „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă”, Director Proiect: Dr. Cristian Mihail Teodorescu.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 21 august 2018.

 • Proba scrisa: 29 August 2018, ora 09:00
 • Proba orala: 30 August 2018, ora 09:00

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 13 Aprilie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific gradul 3.

Expertiza solicitata: cunostinte teoretice in fizica starii solide, experienta in depuneri de straturi subtiri prin tehnici tip PLD sau pulverizare in radio-frecventa cu magnetron, experienta in caracterizarea materialelor prin difractie de raze X, spectroscopie Raman, FTIR, cunostinte in domeniul electrochimiei.

Sarcini: dezvoltarea de material cu potential de aplicatii in domeniul bio-medical; dezvoltarea de structuri grafena-feroelectric pentru aplicatii in senzoristica, electronica si optoelectronica(proiecte in derulare sau care urmeaza sa inceapa).

Calendarul pentru desfsurarea concursului, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului13 aprilie 2018
Depunerea dosarelor12 mai 2018
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic14 mai 2018
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs14 mai 2018
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise15-16 mai 2018
Proba interviu17 mai 2018
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs18 mai  2018
Depunerea de contestatii21 mai 2018
Solutionarea contestatiilor22 mai 2018
Afisarea raspunsului la contestatii22 mai 2018
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs23 mai 2018

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 12 mai 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 26 Martie 2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA (CIFRA) – filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str. Atomistilor, nr. 407, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1 post de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

 • Dezvoltarea de modele teoretice si computationale in fizica nucleara, fizica astroparticulelor si fizica energiilor inalte.
 • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

1 post de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

 • Dezvoltarea de modele si aplicatii pe tematici interdisciplinare (Fizica, Ingineria materialelor, Informatica, Bio/Nano tehnologii, etc.
 • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, IT, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau educationale sau au trimis spre evaluare propuneri de proiecte in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare in fizica si domenii conexe.

Calendarul pentru desfsurarea concursului, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului26 martie 2018
Depunerea dosarelor26 martie -24 aprilie 2018
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic25 aprilie
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs25 aprilie
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise26 aprilie -27 aprilie 2018
Proba interviu2 mai 2018
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs3 mai 2018
Depunerea de contestatii4 mai 2018
Solutionarea contestatiilor7 mai 2018
Afisarea raspunsului la contestatii8 mai 2018
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs8 mai 201

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul CIFRA-INCDFM, Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv pana la 24 aprilie 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 01 Februarie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr. 405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15(cinsprezece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 2 martie 2018.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 06 Martie 2018, ora 9:00.
 • Proba orala : 07 Martie 2018, ora 9:00.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 23 Octombrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr. 405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

2 posturi de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

 • Dezvoltarea si caracterizarea de noi materiale si structuri pentru cataliza, fotocataliza, celule solare, alte surse regenerabile de energie, pecum si pentru aplicatii legate de monitorizarea si combaterea poluarii
 • Dezvoltarea tehnicilor de analiza a interfetelor si suprafetelor si aplicarea acestora la diferite materiale si structuri functionale

7 posturi de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

 • Dezvoltarea si caracterizarea de materiale cu aplicatii in comunicatii fara fir
 • Dezvoltarea de noi structuri pentru electronica transparenta, electronica flexibila, celule solare si dispozitive optoelectronice
 • Caracterizarea structurala a materialelor prin tehnici avansate de difractie cu raze X
 • Depuneri de straturi subtiri, procesare si caracterizare prin tehnici AFM/PFM si similare
 • Dezvoltarea de materiale si nanostructuri pentru cataliza, fotocataliza
 • Utilizarea tenicilor de studiu a suprafetelor in studierea fenomenelor de cataliza si fotocataliza
 • Dezvoltarea de noi materiale si nanostructuri pentru bio-senzori si aplicatii in bioeconomie
 • Dezvoltarea de modele teoretice pentru materia condensata
 • Procesarea si caracterizarea nanocompozitelor, a structurilor hibride si polimerice pentru aplicatii in optoelectronica si conversie fotovoltaica
 • Studierea cristalelor lichide si a materiale polimerice polare

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, Biochimie, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau ca au submis propuneri de proiect in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare.

Calendarul pentru desfsurarea concursului,  este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului23 octombrie 2017
Depunerea dosarelor23 octombrie-21 noiembrie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic23 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs24 noiembrie 2017
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise27 noiembrie-6 decembrie 2017
Proba interviu7-8 decembrie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs11 decembrie 2017
Depunerea de contestatii12-13 decembrie 2017
Solutionarea contestatiilor14-15 decembrie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii18 decembrie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs18 decembrie 2017

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 21 noiembrie 2017.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 18 Octombrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

8 posturi de cercetator stiintific, dupa cum urmeaza:

 • 2 posturi in cadrul laboratorului „Materiale si structuri multifunctionale”. Candidatii vor lucra in domenii precum structuri hibride pentru aplicatii in electronica si optoelectronica, heterostructuri pentru senzori si dispozitive cu efect de camp, materiale biocompatibile si materiale avansate pentru combaterea poluarii
 • 2 posturi in cadrul laboratorului „Materie condensata la nanoscala”. Sarcinile acestora vor fi sa dezvolte noi materiale pentru aplicatii in electronica si optoelectronica (cu precadere materiale 2D si nanostructuri semiconductoare/oxidice in matrice oxidica/semiconductoare), precum si sa dezvolte noi metode de analiza si caracterizare a materialelor functionale.
 • 3 posturi in cadrul laboratorului „Procese optice in materiale nanostructurate”. Sarcinile vor fi legate de prepararea si caracterizarea de materiale pentru aplicatii in electronica (memorii) si optoelectronica, celule solare, materiale pentru stocarea energiei, metode optice de caracterizare a materialelor (spectroscopie Raman, fotoluminiscenta, spectroscopie UV-Vis-NIR).
 • 1 post in cadrul laboratorului „Structura atomica si defecte in materiale avansate”. Sarcinie vor fi legate de utilizarea rezonantei electronice de spin in caracterizarea de materiale avansate.

5 posturi de cercetator stiintific grad 3, cu atributii in prepararea si caracterizarea materialelor multifunctionale avansate, a nanostructurilor din materiale functionale, in analize de interfete si suprafete dar si in dezvoltarea de aplicatii pe baza de materiale si structuri functionale.

4 posturi de IDT sau IDT3 (in functie de dosarul candidatului), cu atributii in mentenanta infrastructurii de cercetare existente, in dezvoltarea de noi echipamente de preparare si caracterizare a materialelor si in proiectarea/realizarea de modele functionale si prototipuri.

Cerintele de inscriere la concurs:

 • Pentru CS si CS3: sa indeplineasca conditiile de vechime conform legii 319/2003; sa aiba titlul de doctor in Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, Biochimie, sau alte domenii similare; sa indeplineasca standardele minimale aprobate prin OM 6129/2016
 • Pentru IDT si IDT3: sa aiba studii superioare in stiintele naturii sau stiinte ingineresti; sa indeplineasca conditiile prevazute in regulamentul de concurs

Concursul va consta in 3 probe, conform regulamentelor de concurs afisate pe site-ul INCDFM: o proba de dosar, o proba scrisa si un interviu cu comisia de concurs.

Calendarul pentru desfasurarea concursului, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului18 octombrie 2017
Depunerea dosarelor18 octombrie-16 noiembrie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic17 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs17 noiembrie 2017
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise20-22 noiembrie 2017
Proba interviu23-24 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs24 noiembrie 2017
Depunerea de contestatii27 noiembrie 2017
Solutionarea contestatiilor28-29 noiembrie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii29 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs29 noiembrie 2017

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 16 noiembrie 2017.

Relatii la telefon: 021.3690.185/105.

Anunt

Data Publicarii : 09 Octombrie 2017

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director al Centrului International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala INCDFM.

Domeniul de activitate al CIFRA  este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala INCDFM, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie al INCDFM  din  data de 25 februarie 2016.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 07 noiembrie 2017, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane.

Programul de desfasurare a concursului:

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs09 octombrie 2017
2. Depunerea dosarelor candidatilor07 noiembrie 2017
3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor08 noiembrie 2017
4. Evaluarea dosarelor15 noiembrie 2017
5. Afisarea rezultatelor15 noiembrie 2017
6. Primirea contestatiilor15-17 noiembrie 2017
7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns20-21 noiembrie 2017
8. Sustinerea interviului23 noiembrie 2017
9. Afisarea rezultatelor interviului23 noiembrie 2017
10. Primirea contestatiilor24-28 noiembrie 2017
11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns28-29 noiembrie 2017
12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare4-5 decembrie 2017
13. Emiterea deciziei de numire in functie11 decembrie 2017

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact: tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Hotarare CA aprobare ROF CIFRA – Descarca
 • ROF CIFRA anexa hotarare CA – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2015 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2016 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2015 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2016 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs – Descarca
 • Metodologia ocupare post Director CIFRA – Descarca

Anunt

Data Publicarii : 18 Septembrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de cercetator stiintific I, posturi temporare si cu ocupare partiala, in domeniul Fizica, Stiinta Materialelor, in cadrul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0833 – Platforma de integrare nanomagnet-logica cu arii de jonctiuni de tunelare magnetica cu magnetizare inversata optic pentru memorii de tip spintronic si nanosenzori – NanoMagTronic.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 06 Septembrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 10(zece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, dupa cum urmeaza:

– 5 posturi asistenti cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale);

– 2 posturi asistenti cercetare stiintifica (doctoranzi), domeniul  fizica, chimie, biologie pentru proiectul BIOSENZORI ELECTROCHIMICI NANOSTRUCTURATI PENTRU DIAGNOZA MEDICALA SI SCREENING DE COMPUSI CU PROPRIETATI FARMACEUTICE: DEZVOLTARE, CARACTERIZAREA SUPRAFATELOR SI APLICATII – NANOBIOSURF”;

– 3 posturi asistenti cercetare stiintifica (doctoranzi), domeniul fizica starii condensate si a materialelor pentru proiectul „MATERIALE AVANSATE SPECIALE PE BAZA DE BOR SI DE PAMANTURI RARE – REBMAT”.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata.

            Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 11 Octombrie 2017, ora 9:00.
 • Proba orala : 12 Octombrie 2017, ora 9:00.

Anunt

Data Publicarii : 15 Mai 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post  de cercetator stiintific gradul II, in  domeniul  chimie – fabricarea (metode umede, doctor blade, PVD) si caracterizarea celulelor fotovoltaice hibride.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Calendar desfasurare concurs:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului15 mai 2017
Depunerea dosarelor15 iunie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic16 iunie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs16 iunie 2017
Analiza dosarelor de catre comisia de concurs19-23 iunie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs23 iunie 2017
Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului26-27 iunie 2017
Solutionarea contestatiilor28-30 iunie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii30 iunie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs30 iunie 2017

Data Publicarii : 02 Februarie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer, care sa posede cunostinte de mecanica/criogenie/instalatii vid precum si preocupari privind achizitiile de componente aferente instalatiilor existente.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc pe data de 10 Aprilie 2017, ora 10:00, la sediul INCDFM.

Anunt

Data Publicarii : 07 Decembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea  a 5(cinci) posturi de cercetator stiintfic gradul I  si 9 (noua) posturi  de cercetator stiintific gradul II,  in urmatoarele domenii: fizica, chimie, inginerie chimica, biochimie, ingineria materialelor, stiinta materialelor si nanomateriale, inginerie medicala.

Cerinte pentru toti candidatii:

 1. Participare la competitii de proiecte; implicare in coordonarea de proiecte de cercetare.
 2. Diseminarea rezultatelor științifice prin publicarea de articole în reviste cotate ISI, cărți/capitole in cărți, brevete de invenție precum şi prin participare la conferințe științifice.
 3. Deschiderea de noi direcții/linii de cercetare prin elaborarea de proiecte naționale şi internaționale.
 4. Implicarea activa în formarea de tineri cercetători.
 5. Expert evaluator la competitii de proiecte sau referent la jurnale de circulatie internationala.
 6. Implicare in activitati de dezvoltare a infrastructuri, de crestere a vizibilitatii institutului, de dezvoltare de aplicatii cu potential de comercializare, de valorificare a rezultatelor cercetarii in mediul privat.

Atributiile din fisa de post se regasesc la : Fise de post

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Calendar concurs pentru ocuparea posturilor de CS1, CS2

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului7 decembrie 2016
Depunerea dosarelor6 ianuarie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic9 ianuarie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs10 ianuarie 2017
Analiza dosarelor de catre comisia de concurs10-19 ianuarie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs20 ianuarie 2017
Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului23-24 ianuarie 2017
Solutionarea contestatiilor27 ianuarie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii30 ianuarie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs31 ianuarie 2017

Anunt

Data Publicarii : 23 Septembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnician in cadrul laboratorului de Materiale si Structuri Multifunctionale.

Cerintele postului sunt urmatoarele:

 • masuratori de parametri S in microunde
 • masuratori de materiale de microunde cu pierderi reduse si permitivitate electrica mare
 • masuratori ale antenelor in camera anecoica
 • pozitionare probe si lucru cu echipamentul THz
 • dezvoltare de soft de achizitie date pentru masuratorile in camera anecoica
 • stabilirea geometriei si simulari electromagnetice 2D si 3D

Concursul se va desfasura pe baza unui interviu in cadrul caruia vor fi verificate conditiile de calificare si abilitatile tehnice ale candidatilor, atat teoretice cat si practice.

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere
 • CV
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinta de vechime
 • copie carte identitate
 • scrisoare de intentie(maxim o foaie)

Dosarele de concurs se depun pana la data de 23 octombrie 2016.

Data concurs : Miercuri, 2 Noiembrie 2016.

Relatii la telefon: 021.369.01.85

Anunt

Data Publicarii : 13 Septembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de postdoctorand (pozitia de CS3) in cadrul proiectului POC P-37-689 – Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații – NANOBIOSURF, dupa cum urmeaza :

 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod şi modificarea acestora cu polimeri conductori pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimă, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Este esențiala experiența în electrochimia proteinelor, a peptidelor şi biomoleculelor în general precum şi a compușilor cu proprietăți farmaceutice; cunoștințe extensive de electrochimie; o buna cunoaștere asupra caracterizării prin metode electrochimice a activității si inhibiției enzimatice pentru detecţia de noi substraţi şi de liganzi cu potenţial farmaceutic. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 14 (paisprezece) posturi de cercetator stiintific gradul III, in urmatoarele domenii: fizica, inginerie chimica, inginerie electronica si telecomunicatii.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului16 august 2016
Depunerea dosarelor16 august-16 septembrie 2016
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic19 septembrie 2016
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs19 septembrie 2016
Analiza dosarelor de catre comisia de concurs20-23 septembrie 2016
Afisarea notelor la dosar23 septembrie 2016
Depunerea contestatiilor privind notarea dosarelor26-27 septembrie 2016
Solutionarea contestatiilor28-30 septembrie 2016
Afisarea raspunsului la contestatii30 septembrie 2016
Proba orala3-4 octombrie 2016
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs4 octombrie 2016
Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului5-6 octombrie 2016
Solutionarea contestatiilor7-11 octombrie 2016
Afisarea raspunsului la contestatii11 octombrie 2016
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs12 octombrie 2016

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 6(sase) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 26 Septembrie 2016
 • Proba orala : 27 Septembrie 2016

Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de cercetator stiintfic gradul III, dupa cum urmeaza :

 • un post in  domeniul inginerie chimica – fabricarea (metode umede, doctor blade, PVD) si caracterizarea celulelor fotovoltaice hibride
 • un post in  domeniul – Fizica, Chimie, Inginerie Chimica, Ingineria Materialelor –  pozitia vacanta pentru un candidat cu cunostinte avansate de lucru folosind tehnici de depunere de tip CVD (chemical vapor deposition) care nu a fost ocupata – depuneri de straturi semiconductoare si dielectrice prin CVD, dezvoltare de dispozitive precum diode,  tranzistori sau senzori
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod şi modificarea acestora cu polimeri conductori pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimă, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Este esențiala experiența în electrochimia proteinelor, a peptidelor şi biomoleculelor în general precum şi a compușilor cu proprietăți farmaceutice; cunoștințe extensive de electrochimie; o buna cunoaștere asupra caracterizării prin metode electrochimice a activității si inhibiției enzimatice pentru detecţia de noi substraţi şi de liganzi cu potenţial farmaceutic. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se  face cu contract individual de munca pe perioada determinata 1 an, cu posibilitate de prelungire. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 11 Iulie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer pentru dezvoltarea de aplicatii in domeniul senzorilor chemorezistivi de gaze, conform fisei postului (descrisa mai jos).
Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

– Cerere de inscriere
– C.V.
– Copii legalizate dupa diploma de licenta, foaia matricola, diploma de master
– Copie legalizata dupa certificatul de nastere
– Copie carte de identitate
– Copie carnet de munca/extras din REVISAL

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.
Relatii la telefon 0213690185/105.

Personal tehnic inginer pentru dezvoltarea de aplicaţii în domeniul senzorilor chemorezistivi de gaze

Fişa postului

Diagnosticarea problemelor, utilizarea, repararea şi modernizarea echipamentelor ştiinţifice folosite în caracterizarea electrică a senzorilor de gaze.
Utilizarea şi întreţinerea de echipamente ştiinţifice uzuale, de tipul aparate de măsură şi control, dispozitive mecanice şi electrice.
Achiziţie şi prelucrare de date – reprezentări grafice (Origin).

Cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice necesare

Cunoştinţe teoretice generale de fizica stării solide: structura cristalină reală – defecte structurale; concentraţia purtătorilor de sarcină – semiconductori intrinseci/extrinseci; conductibilitatea electrică a semiconductorilor.
Bibliografie: Fizica stării solide, partea I, Ioan Licea, Universitatea Bucureşti 1991.
Cunoştinţe teoretice generale de fizica suprafeţei: adsorbţia (fizisorbţia/chemosorbţia); conducţia suprafeţei, lucru de extracţie (metoda Kelvin).
Bibliografie: The Chemical Physics of Surfaces, S. Roy Morrison, Plenum Press, New York 1977.
Cunoştinţe de electrotehnică (tensiune electrică, curent electric, rezistenţă electrică, capacitate electrică).
Utilizare echipamente şi dispozitive electronice şi electrotehnice uzuale.
Operare PC (Office, Origin, Agilent VEE Runtime), plăci de control şi achiziţie de date.
Limba engleză tehnică: abilitatea înţelegerii textelor tehnice în limba engleză.
Experienţa anterioară în domeniu constituie un avantaj.

Examen

Interviu: CV-ul candidatului, întrebări din fizica semiconductorilor, fizica suprafetei şi electrotehnică.
Limba engleză tehnică: citirea şi traducerea unui text la prima vedere.

Proba practică: Circuit simplu de alarmare la prezenţa unui gaz periculos pentru un senzor chemorezistiv tip Taguchi (commercial) – schiţă.

Anunt

Data Publicarii :  08 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR anunta scoaterea la concurs a unui post de inginer, specializare inginerie mecanica sau inginerie industriala.

Cerinte:

 • minim 7 ani vechime;
 • abilitati de proiectare folosind programe de tip CAD;
 • cunostinte solide de lucru pe echipamente cu comanda numerica (strung, freza, etc.).

Dosarul trebuie sa cuprinda :

 • copie dupa diploma de absolvire (nivel master)
 • copie carnet de munca, extras din REVISAL
 • curriculum vitae
 • referinte de la locuri de munca anterioare.

Examenul va cuprinde un interviu si o proba practica (executia unei piese pe masini cu comanda numerica).

Posibilitati de dezvoltare in cariera:

 • acces la posturi de inginer dezvoltare tehnologica (IDT) pana la gradul IDT 3;
 • posibilitate doctorat pentru IDT 2 si IDT 1.

Data pana la care se primesc inscrieri: 30 septembrie 2016.

Job History

Anunt

Data Publicarii :  09 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 10(zece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 8 Iulie 2016.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 10 luni.

Anunt

Data Publicarii :  06 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15 (cinsprezece) posturi de cercetator stiintific.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 05 Iulie 2016.

Subiecte concurs cercetator stiintific – Descarca

CALENDAR CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs6 iunie 2016
2. Depunerea dosarelor candidatilor5 iulie 2016
3.Verificarea dosarelor6 iulie 2016
4. Examen scris6 iulie 2016
5. Afisarea rezultatelor6 iulie 2016
6. Examen oral7-8 iulie 2016
7.Afisarea rezultatelor11 iulie 2016
8.Depunerea contestatiilor12-14 iulie 2016
9.Analizarea contestatiilor si raspuns15-18 iulie 2016
10.Raport final19 iulie 2016

Anunt

Data Publicarii :  17 Februarie 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Economic.

Domeniul de activitate al INCDFM este stabilit prin Hotararea Guvernului nr.1006/2015, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1312/1996, privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.7 din 6.01.2016, si este cel precizat in Regulamentul de Organizare si Functionare, anexa la Hotararea Guvernului nr.1006/2015.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 17 Martie 2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane.

Programul de desfasurare al concursului:

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs17 februarie 2016
2. Depunerea dosarelor candidatilor17 martie 2016
3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor23 martie 2016
4. Evaluarea dosarelor28 martie 2016
5. Afisarea rezultatelor28 martie 2016
6. Primirea contestatiilor28-31 martie 2016
7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns31 martie-1 aprilie 2016
8. Sustinerea interviului5 aprilie 2016
9. Afisarea rezultatelor interviului5 aprilie 2016
10. Primirea contestatiilor6-8 aprilie 2016
11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns11-12 aprilie 2016
12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare13-15 aprilie 2016
13 Emiterea deciziei de numire in functie18 aprilie 2016

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact:tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs – Descarca
 • Metodologia ocupare post Director Economic – Descarca
 • Fisa postului Director Economic – Descarca

Anunt

Data Publicarii :  10 Februarie 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Stiintific.

Domeniul de activitate al INCDFM este stabilit prin Hotararea Guvernului nr.1006/2015, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1312/1996, privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.7 din 6.01.2016, si este cel precizat in Regulamentul de Organizare si Functionare, anexa la Hotararea Guvernului nr.1006/2015.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 10 martie 2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane

Programul de desfasurare a concursului:

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs10 februarie 2016
2. Depunerea dosarelor candidatilor10 martie 2016
3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor16 martie 2016
4. Evaluarea dosarelor21 martie 2016
5. Afisarea rezultatelor21 martie 2016
6. Primirea contestatiilor21- 23 martie 2016
7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns24 – 25 martie 2016
8. Sustinerea interviului28 martie 2016
9. Afisarea rezultatelor interviului28 martie 2016
10. Primirea contestatiilor29 – 31 martie 2016
11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns4-5 aprilie 2016
12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare6-8 aprilie 2016
13 Emiterea deciziei de numire in functie11 aprilie 2016

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact:tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs – Descarca
 • Metodologia ocupare post Director Stiintific – Descarca
 • Fisa postului Director Stiintific – Descarca

Anunt

Data Publicarii :  05 Octombrie 2015

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.105 bis, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 7(sapte) posturi asistenti de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Stiinta Materialelor sau Electronica si Telecomunicatii;
 • 3(trei) posturi de cercetator stiintific gradul III, dupa cum urmeaza : 1 post in domeniul stiinta suprafetelor1 post in domeniul biosenzorilor1 post in domeniul CVD(minim 3 ani la nivel de post-doc lucrat cu instalatii de tip CVD).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

De asemenea, cerintele posturilor de CS 3 se pot consulta prin intermediul documentelor de mai jos:

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 05 Noiembrie 2015.

Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul III, va avea loc pe data de 16.11.2015, ora 09:30.

Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare stiintifica, va avea loc dupa cum urmeaza:

 • Proba scrisa: 23.11.2015
 • Proba orala: 24.11.2015

English

National Institute of Materials Physics, with its headquarters at no. 105bis, Atomistilor str., Magurele, Ilfov County, organizes recruitment for the following positions:

 • 7 (seven) research assistants, Faculty of Physics, Chemistry, Materials Sciences or Electronics and Telecommunications graduates;
 • 3 (three) positions of Researcher III, as follows: 1 position in the surfaces science field1 position in the biosensors field1 position in the CVD field (experience of minimum of 3 years of working with CVD installations, at a post-doc level)

Information about the recruitment terms and the necessary paperwork can be found at: http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Also, the requirements for the Researcher III positions, can be consulted with the help of the following documents:

The applications will be submitted at NIMP’s headquarters- Human Resources office, or at pavi@infim.ro, until November 5th 2015.

The competition for the posts of Researcher III, will take place on 16.11.2015, 09:30.

The competition for the posts of assistant scientific research, will take place as follows:

 • The written test : 23.11.2015
 • Oral examination : 24.11.2015

Data Publicarii :  15 Septembrie 2015

INCDFM organizeaza in data de 20.10.2015, ora 10:00 la sediul din Magurele – Ilfov, Str. Atomistilor nr. 105 bis, concurs pentru ocuparea unui post de INGINER CLEANROOM.

Concursul se va desfasura pe baza unui interviu in cadrul caruia vor fi verificate conditiile de calificare si abilitatile tehnice ale candidatilor, atat teoretice cat si practice.

Despre INCDFM si despre Cleanroom detalii la www.infim.ro si http://www.infim.ro/content/class-iso-1000-and-100-cleanroom-assembly.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs este 15.10.2015 si se pot depune la sediul INCDFM sau la adresa de email: pavi@infim.ro .

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati documentele de mai jos:

English

On October 20th 2015, at 10:00 A.M., NIMP organizes at its headquarters (No. 105bis Atomistilor street, Magurele, Ilfov county,) recruitment for the position of CLEANROOM ENGINEER.

The recruitment will be based on an interview in which the qualification requirements and technical abilities of the candidates, both theoretic and practical, will be verified.

You can find details about NIMP and its CleanRoom, at :  www.infim.ro si http://www.infim.ro/content/class-iso-1000-and-100-cleanroom-assembly.

The deadline for submitting applications is October 15th 2015 and can be handed over at NIMP’s headquarters or submitted at the email address: pavi@infim.ro .

For more details, please consult the documents below :

Data Publicarii :  05 August 2015

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

Adresa MECS – ANCSI nr. 2222 – Anunt concurs

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureşti are sediul în Magurele, Str. Atomiştilor nr. 105Bis, 077125 Ilfov, Romania.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1400 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureştipublicată în Monitorul Oficial al României nr. 1051 din 25 noiembrie 2005, Partea I.

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 21.09.2015, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

Programul de desfăşurare a concursului:

AcţiuniTermen limită
Publicarea anunţului pentru concurs5.08.2015
Depunerea dosarelor candidaților21.09.2015
Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor 22-28.09.2015
Afişarea rezultatelor28.09.2015
Primirea contestaţiilor28- 30.09.2015
Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari30.09-2.10.2015
Susţinerea interviului5.10.2015
Afişarea rezultatelor interviului5.10.2015
Primirea contestaţiilor6-8.10.2015
Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii9-13.10.2015
Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.13-16.10.2015
Emiterea ordinului de numire în funcția de director generalmaximum 23.10.2015

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 5.10.2015 – începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi http://www.infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Hotărârea nr. 1312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Hotărârea nr. 1400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Regulamentul din 10.11.2005 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Bilant INCDFM 2013 – Descarca
 • Bilant INCDFM 2014 – Descarca
 • Indici de performanta (oferta manageriala) – INCDFM – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Balanta de verificare la  30-06-2015 – INCDFM – Descarca
 • Situatia Patrimonului la 30-06-2015 –  INCDFM – Descarca
 • Situatia economico-financiara pentru anul in curs – INCDFM – Descarca
 • Contracte de cercetare 2015-2016 – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca

Data Publicarii : 02 Iunie 2015

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea a 5 posturi de asistenti de cercetare stiintificaabsolvent al Facultatii de Fizica, Chimie sau Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor si media anilor de studiu (fara nota de licenta) sa fie minim 7.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations  :

 • Concursul  se va desfasura in zilele de :
  • 20 Iulie 2015, ora 9.00, proba scrisa.
  • 21 Iulie 2015 ora 9.00 , proba orala. 

Data limita pentru depunerea dosarelor este : 03 Iulie 2015. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon 021.369.01.85/105.

Data Publicarii :  02 Octombrie 2014

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 • 5  posturi de cercetător științific gradul I în domeniul Fizica, din care :

  •  4 posturi specialitatea Fizica Starii Condensate;

  • 1 post in specialitatea Fizica Teoretica.

 • 8 posturi de cercetator stiintific gradul II, din care :

  •  5 posturi in domeniul Fizica, specialitatea Fizica Starii Condensate;

  • 1 post in domeniul Chimie, specialitatea Stiinta Suprafetelor si Interfetelor;

  • 1 post in domeniul Inginerie Chimica, specialitatea Sinteza Materialelor Nanostructurate;

  • 1 post in domeniul Ingineria Materialelor, specialitatea Preparare de Materiale prin Metode Fizice.

Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul  personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Compartimentul Resurse Umane al institutului.

De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite si la adresa de e-mail : pavi@infim.ro .

Regulamentul de concurs poate fi consultat pe adresa : http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la telefon 021.369.01.85/105.

Data Publicarii : 11 Septembrie 2014

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea :

 • pentru asistenti de cercetare stiintifica : sa fie licentiat al Facultatii de Fizica, Chimie sau Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor si media anilor de studiu (fara nota de licenta) sa fie minim 8.
  • Concursul  se va desfasura in zilele de : – 16 octombrie 2014, ora 9.00, proba scrisa care consta in probleme de chimie si  fizica generale (mecanica, electricitate, termodinamica si optica) si 17 octombrie 2014 ora 9.00 , interviul
 • pentru ingineri : sa fie licentiat al unei facultati cu profil adecvat postului.
  • Concursul va avea loc pe data de 17 octombrie 2014, ora 9.00 si se va desfasura pe baza de interviu, in baza actelor de la dosar, cu intrebari din domeniul specific, verificarea cunostintelor de limba engleza (nivel intelegere texte tehnice in lb. engleza) si o proba practica pentru a demonstra familiarizarea candidatului cu activitati si echipamente specifice postului.

Actele necesare pentru concurs:

  1. a) Cerere de înscriere la concurs, adresată Directorului General al INCDFM
  1. b) Curriculum Vitae după modelul Europass;
  1. c) Carte de identitate(copie si original) ;
  1. d) Certificat de nastere (copie si original);
  1. e) Certificat de căsătorie, daca este cazul (copie si original);
 1. f)  Acte de studii (diploma de bacalaureat, licentă/masterat si foia matricolă), (copie si original);

Data limita pentru depunerea dosarelor este : 11 Octombrie 2014. Angajarea se  face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon 021.369.01.85/105.
Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved